Skargi i wnioski


Uwagi, skargi,wnioski, pytania należy kierować na adres e-mail: wi_gdansk@ijhar-s.gov.pl


Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Inspektoratu.

Ponadto Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 15:30 - 16: 30.

Informuje się, że nie będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczegółowych ( art.63 § 2 K.p.a) .

W przypadku wniosku dotyczącego jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub kwestii związanej z innymi produktami (np. nawozami) podlegającymi kontroli lub nadzorowanymi przez organy IJHARS, należy wskazać przede wszystkim:

- nazwę produktu będącego przedmiotem zastrzeżeń,
- numer partii produkcyjnej,
- nazwę i adres producenta/dystrybutora/importera (dane zawarte na opakowaniu lub etykiecie),
- zastrzeżenia dotyczące produktu (opis oznakowania, cechy jakościowe).

UWAGA ! Do wniosku nie należy dołączać produktu , ponieważ jakość handlowa lub prawidłowość wprowadzania do obrotu
(w przypadku nawozów) mogą zostać sprawdzone wyłącznie w toku urzędowej kontroli, w tym na podstawie urzędowo pobranych próbek.

W Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku wdrożono System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym , wszelkie informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym, dotyczące pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, należy przekazywać:

- pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku zs. w Gdyni, ul. Polska 15, 81-969 Gdynia z dopiskiem „Antykorupcja”,

- pocztą elektroniczną na adres: antykorupcja@wijhars.gdansk.pl

- poprzez ankietę badającą zadowolenie klienta WIJHARS w Gdańsku: Ankieta

- telefonicznie pod numer: 58 660 55 30; 58 660 55 31.


Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych - skargi, wnioski konsumenckie