Rzeczoznawcy
Informacje dla osób ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy:

I. Kryteria wpisania do Rejestru Rzeczoznawców :

A. Pobieranie próbek artykułów rolno-spożywczych danego rodzaju**wykaz specjalizacji:

- posiadanie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych tego rodzaju potwierdzonych egzaminem zdanym przed Komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora IJHARS.

B. Pobieranie próbek lub ustalanie klasy jakości handlowej określonych artykułów rolno-spożywczych :

- posiadanie decyzji (ostatecznej) o uznaniu kwalifikacji, wydanej na podstawie przepisów o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

C. Ustalanie klas jakości tusz zwierząt rzeźnych :

- posiadanie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych, potwierdzonych egzaminem zdanym przed Komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora IJHARS.
UWAGA - egzamin jest zdawany co 3 lata !

D. Ustalanie klas jakości świeżych owoców i warzyw :

- odbyte szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw przeprowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora lub podmiot upoważniony przez Głównego Inspektora IJHARS,
- odbyte szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw przeprowadzone przez podmioty zatwierdzone przez państwa członkowskie w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, zatwierdzone przez właściwy organ innego państwa [art. 12 ust. 3 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (We) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw ( Dz.U. UE L 157 z 15.6.2011)].

E. Rzeczoznawcy, którzy w dniu 30 listopada 2015 r., w momencie zmiany przepisów ustalających nowe zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy, posiadali ważne uprawnienia, mogą zgłaszać się z wnioskiem o przedłużenie przedmiotowych uprawnień na czas nieokreślony (w piśmie należy podać serię i numer aktualnego dowodu tożsamości). Pismo należy kierować do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni, ul. Polska 15, 81-969 Gdynia.
Powyższe przedłużenie uprawnień nie dotyczy rzeczoznawców z zakresu klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych.

F. Formalności - wpisu do Rejestru PWIJHARS dokonuje się po zdanym egzaminie lub odbytym szkoleniu,
po otrzymaniu od kandydata na rzeczoznawcę Wniosku o wpis do rejestru rzeczoznawców (formularz do pobrania poniżej).

Wniosek należy przesłać na adres: PWIJHARS w Gdańsku z/s w Gdyni, ul. Polska 15, 81-969 Gdynia.
Do wniosku należy dołączyć dowód dokonania opłaty skarbowej

WAŻNE - opłaty skarbowej z adnotacją "wpis do rejestru rzeczoznawców", w wysokości 10,00 zł należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdynia (właściwość miejscowa wg miejsca złożenia wniosku).

Numer rachunku: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
adres: Urząd Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

Wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców

Klauzula informacyjna RODO

II. Egzaminy i szkolenia.

Osoby zainteresowane:
- przystąpieniem do egzaminu w zakresie pobierania próbek danych artykułów rolno-spożywczych (szkolenie nie jest obowiązkowe, uprawnienia wydawane bezterminowo),

-przystąpieniem do egzaminu z zakresu ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych ( obowiązek odnowienia uprawnień, co 3 lata),

-przystąpieniem do egzaminu z zakresu ustalania klas jakości danych artykułów rolno-spożywczych (szkolenie nie jest obowiązkowe, uprawnienia wydawane bezterminowo),

- szkoleniem z zakresu ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw (nie ma egzaminu, uprawnienia ważne bezterminowo),

powinny wysłać do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku (siedziba: 81-969 Gdynia, ul. Polska 15) zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu lub przystąpienia do egzaminu.

Miejsce szkolenia i egzaminu zależy od liczby zgłaszających się osób.

Zgłoszenie na egzamin kandydata na rzeczoznawcę

Zgłoszenie na egzamin dla kandydatów na rzeczoznawców w zakresie klasyfikacji tusz wołowych/wieprzowych
III. Informacje ogólne :

    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2018r., poz. 2164, z późn. zm.), do pobierania próbek oraz ustalania klas jakości artykułów rolno-spożywczych, oprócz pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, upoważnieni rzeczoznawcy.

Rzeczoznawca jest zobowiązany do wykonywania powierzonych obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą starannością i bezstronnością.

W UE zawód rzeczoznawcy należy do zawodów regulowanych, co oznacza, że udokumentowane kwalifikacje osób uprawnionych do wykonywania określonego zawodu w jednym z krajów członkowskich UE upoważniają je do ubiegania się o uznanie prawa wykonywania danego zawodu także w innych krajach należących do Wspólnoty.

Podstawy prawne:
 • ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2018r.,poz. 2164, z późn. zm.).
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych asortymentów artykułów rolno - spożywczych (akty wykonawcze do ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych).

 • Nadzór Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS nad działalnością rzeczoznawców:

  - Pomorski Wojewódzki Inspektor nadzoruje rzeczoznawców w toku kontroli przeprowadzanych w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno - spożywczymi poprzez ocenę prawidłowości dokumentacji i/lub prawidłowości przeprowadzonych czynności związanych z próbkobraniem;

  - Pomorski Wojewódzki Inspektor nadzoruje, w toku kontroli, poprzez ocenę prawidłowości przeprowadzonych czynności związanych z ustalaniem klas tusz zwierząt rzeźnych;

  - w przypadku zaistnienia podejrzeń o występowanie nieprawidłowości w działaniach rzeczoznawcy, Pomorski Wojewódzki Inspektor JHARS dokonuje kontroli mającej na celu zbadanie przyczyn, skali i skutków występujących uchybień;

  - w razie potwierdzenia występowania nieprawidłowości w pracy rzeczoznawcy, Pomorski Wojewódzki Inspektor niezwłocznie podejmuje działania przewidziane przepisami art. 37 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

  - w przypadku wejścia w życie nowych zmian obowiązujących przepisów prawa lub norm regulujących lub mających związek z działalnością rzeczoznawców, Pomorski Wojewódzki Inspektor IJHARS jest zobowiązany do udzielenia informacji na ten temat rzeczoznawcom zarejestrowanym przez dany WIJHARS.  III. INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZACA OBOWIĄZKU KLASYFIKACJI TUSZ W SYSTEMIE EUROP


  Obowiązek stosowania klasyfikacji tusz w systemie EUROP mają zakłady ubojowe ubijające więcej niż 75 sztuk bydła oraz więcej niż 200 szt. świń tygodniowo licząc średnio w skali roku.

  Podstawowym celem wprowadzenia jednolitego systemu klasyfikacji tusz w systemie EUROP jest umożliwienie stosowania odpowiedniej zapłaty dla producentów żywca według oceny jakości handlowej tusz opartej na wspólnych kryteriach oraz ułatwienie funkcjonowania rynku półtusz według wspólnych zasad, zarówno w zakresie handlu wewnątrzkrajowego, jak i międzynarodowego, przede wszystkim w obrębie Unii Europejskiej.

  System ten tworzy jednolite wytyczne dla wszystkich krajów członkowskich UE i jest wykorzystywany do notowania cen rynkowych w celu ewentualnego podejmowania działań interwencyjnych na rynku mięsa wołowego.

  Kontroli klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych dokonują inspektorzy Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na podstawie art. 17a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2164, z późn. zm.).
  Klasyfikacji tusz mogą dokonywać oprócz pracowników Inspekcji tylko osoby wpisane do rejestru rzeczoznawców.  PODSTAWY PRAWNE KLASYFIKACJI TUSZ WIEPRZOWYCH I WOŁOWYCH:

  - Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen (Dz. Urz. UE L 337 z 16.12.2008 r., str.3).
  - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1184 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (Dz. Urz. UE L 171/103 z 4.07.2017 r.)