Informacje dla rolników1. Informacja dotycząca możliwości dokonania oceny jakości handlowej zboża i rzepaku

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość laboratoryjnego sprawdzenia jakości handlowej ziarna zbóż i rzepaku.
Urzędowe potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych może być zakończone uzyskaniem świadectwa jakości handlowej dla ziarna zbóż lub rzepaku.
Rolnicy zainteresowani sprawdzeniem jakości handlowej ziarna zbóż lub rzepaku mogą zgłosić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdyni z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża lub rzepaku.
Formularz Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać poniżej lub w zakładce Formularze.
Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań laboratoryjnych i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz.U. 2015 poz. 2328).


Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej

Klauzula informacyjna RODO2. Handel detaliczny realizowany przez rolników

Znakowanie żywności wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego


Przykłady etykiet na wybrane produkty spożywcze

Poniżej zamieszczony jest link do strony internetowej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dotyczący handlu detalicznego rolników:

http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/rolniczy-handel-detaliczny.html
3.Informacja dla rolników prowadzących działalność w zakresie znakowania i pakowania jaj


Obowiązkowi zgłoszenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi podlega przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2017 r., 2168) czyli osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną oraz rolnik prowadzący działalność w zakresie znakowania i pakowania jaj, wskazany w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018 r., poz 2164, z późn. zm.).

Rolnicy, którzy rozpoczęli działalność polegającą na znakowaniu i pakowaniu jaj winni dokonać zgłoszenia działalności
w dniu rozpoczęcia działalności.

Zgłoszenie działalności w zakresie pakowania i znakowania jaj oraz zaprzestania działalności należy złożyć do właściwego WIJHARS w formie pisemnej, korzystając ze wzoru formularza zamieszczonego poniżej.

Zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie znakowania i pakowania jaj należy zgłosić do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian.

Zgłoszenia w formie pisemnej należy kierować do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni, ul. Polska 15, 81-969 Gdynia.


Zgłoszenie działalności gospodarczej

Klauzula informacyjna RODO4. Informacja dla rolników eksportujących zboża

Rolnicy, którzy zamierzają eksportować zboża poza UE, mogą zgłosić się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża przeznaczonego do wysyłki.
Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2015 r., poz. 2328).

Formularz Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać poniżej lub w zakładce Formularze.

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej

Klauzula informacyjna RODO5. Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT

WNIOSEK o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT

Klauzula informacyjna RODO