Wyniki kontroli

2019 ROK


Wyniki kontroli I kwartał 2019 r.


Kontrola prawidłowości znakowania wyrobów ciastkarskich i cukierniczych

W 6 podmiotach przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych, w tym:
- wyrobów ciastkarskich w 3 podmiotach,
- wyrobów cukierniczych w 3 podmiotach.
Kontrolą prawidłowości oznakowania wyrobów ciastkarskich objęto ogółem 9 partii reprezentujących ogółem 170 kg, w tym:
- 3 partie wyrobów z ciasta kruchego w ilości 41,82 kg,
- 4 partie wyrobów z ciasta parzonego w ilości 118,1 kg,
- 1 partię wyrobu z ciasta biszkoptowego w ilości 7 kg,
- 1 partię wyrobu z ciasta piaskowego w ilości 3,08 kg.
W oznakowaniu 2 partii (22%) wyrobów ciastkarskich o łącznej masie 8,5 kg stwierdzono nieprawidłowości polegające na podaniu nazwy produktu nieadekwatnej do zastosowanych surowców, i tak podano:
- Rogaliki z czekoladą, zamiast rogaliki z kremem o smaku czekoladowym,
- Tort Marczello (...) z kremem czekoladowym, zamiast z kremem kakaowym,
co naruszało art. 7 ust. 1 lit. a) i art.17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011.
Kontrolą prawidłowości oznakowania wyrobów cukierniczych objęto 8 partii reprezentujących ogółem 9001,42 kg, w tym:
- 3 partie galaretek w ilości 4849,2 kg,
- 3 partie karmelków twardych 442,94 kg,
- 1 partię cukierków w ilości 3584 kg,
- 1 partie czekolady nadziewanej w ilości 125,28 kg.
Nieprawidłowości w oznakowaniu opakowań jednostkowych nie stwierdzono.
W objętej badaniem laboratoryjnym czekoladzie nadziewanej stwierdzono zawyżoną, w stosunku do deklarowanej przez producenta w oznakowaniu, zawartość nadzienia, co stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych.
Sankcje:
1. Za niezgłoszenie organowi Inspekcji działalności gospodarczej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w jednym podmiocie wymierzono karę grzywny w kwocie 200 złotych.
2. Wszczęto 2 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej, w tym:
- 1 postępowanie za zafałszowanie 2 partii wyrobów ciastkarskich, z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
- 1 postępowanie za niewłaściwą jakość handlową partii czekolady nadziewanej, z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw

Kontrole w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw przeprowadzono w 5 podmiotach.
Kontrolą w zakresie zgodności z wymaganiami szczegółowych norm handlowych objęto 15 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 8838,0 kg, w tym:
- 2 partie pochodzenia krajowego (13,33 % ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 321,0 kg (3,63% masy wszystkich skontrolowanych partii),
- 13 partii pochodzących z krajów UE i krajów trzecich (86,66 % ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 8 517,0 kg (96,37 % masy wszystkich skontrolowanych partii).
Wszystkie kontrolowane partie spełniały wymagania szczegółowych norm handlowych.
Kontrolą w zakresie zgodności z wymaganiami ogólnej normy handlowej objęto 7 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 7 892,0 kg, w tym:
- 5 partii pochodzenia krajowego (71,43 % ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 7.858,4 kg (99,57 % masy wszystkich skontrolowanych partii),
- 2 partie pochodzące z krajów trzecich (28,57 % ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 33,60 kg (0,45 % masy wszystkich skontrolowanych partii).
Wszystkie kontrolowane partie spełniały wymagania ogólnej normy handlowej.
Kontrolą prawidłowości znakowania objęto 22 partie świeżych owoców i warzyw, o łącznej masie 16 730,0 kg, w tym:
- 7 partii pochodzenia krajowego (31,82 % ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 8 179,4 kg (48,89 % masy wszystkich skontrolowanych partii),
- 15 partii (68,18 % ogółem skontrolowanych), o łącznej masie 8 550,6 kg (51,11 % masy wszystkich skontrolowanych partii) pochodzących z krajów UE i krajów trzecich.
Nieprawidłowości w zakresie znakowania stwierdzono w jednym podmiocie w stosunku do 2 partii pochodzenia krajowego (9,1 % ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 776,0 kg (4,64 % masy wszystkich skontrolowanych partii). Nieprawidłowości polegały na całkowitym braku oznakowania opakowań jednostkowych, co stanowi naruszenie przepisów załącznika I części A pkt 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.
W jednym podmiocie w stosunku do 4 partii stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji towarzyszącej (faktury i dokumenty WZ), tj. w przypadku 880,0 kg cytryn i 180,0 kg winogron nie podano klasy jakości oraz kraju pochodzenia a w przypadku 550,0 kg papryki i 672,0 kg pomidorów nie podano klasy jakości.
Kontrolowane jednostki nie oferowały do sprzedaży produktów transportowanych luzem.
Kontrolowane jednostki nie oferowały do sprzedaży mieszanek świeżych owoców i warzyw.
Kontrolowane jednostki nie oferowały do sprzedaży świeżych owoców i warzyw deklarowanych jako ekologiczne, a także deklarowanych jako produkty posiadające chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).
Wszystkie kontrolowane podmioty nie dopełniły obowiązku przekazania do WIJHARS w Gdańsku w wymaganym terminie informacji dotyczących ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu w roku kalendarzowym 2017, wymaganego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.
Kontrolowane jednostki posiadały systemy zapewnienia jakości zgodne z przepisami o jakości handlowej świeżych owoców i warzyw. Kontrolowane jednostki nie posiadały systemu samokontroli zapewniający zgodność z normami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw i przepisami pozostałymi.

Sankcje:
W związku z niespełnieniem wymagań norm handlowych UE w zakresie jakości i oznakowania przez 2 partie owoców i warzyw podjęto następujące działania:
a) wystawiono do wiadomości handlowca 6 protokołów niezgodności. W 2 przypadkach w protokołach umieszczono opis niezgodności towaru i określono przeznaczenia towaru. W 4 przypadkach protokoły dotyczyły niezgodności w dokumentach towarzyszących. W toku kontroli nieprawidłowości usunięto.
b) wszczęto 1 postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu nieoznakowanej marchwi i jabłek, z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o organizacji rynku owoców i warzyw oraz rynku chmielu,
c) wszczęto 1 postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z niezamieszczeniem w dokumentach towarzyszących 4 partii owoców i warzyw wymaganych przepisami prawa informacji, z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o organizacji rynku owoców i warzyw oraz rynku chmielu,
d) wymierzono 5 mandatów karnych na łączną kwotę 1000 zł za wykroczenia z art. 40 ust. 4b pkt 2 ustawy o organizacji rynku owoców i warzyw oraz rynku chmielu, tj. za niedopełnieniu obowiązku przekazania wojewódzkiemu inspektorowi informacji o wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, w terminie do końca pierwszego kwartału roku 2018.

Jakość handlowa przetworów pomidorowych

Kontrolą w zakresie jakości handlowej przetworów pomidorowych objęto jednego producenta. Kontrola wykazała, że producent posiadał opracowane dokumenty jakościowe dla wyrobów gotowych (Specyfikacje produktu), w których zostały określone parametry organoleptyczne i fizykochemiczne. Na zastosowane do produkcji przetworów pomidorowych surowce i dodatki producent posiadał dokumenty jakościowe i atesty, potwierdzające ich jakość. Nie stwierdzono stosowania surowców i dodatków przeterminowanych. W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych nie stwierdzono w obrocie wyrobów oznakowanych jako domowy, wiejski, tradycyjny oraz informacjami nie zawiera substancji dodatkowych, bez konserwantów itp. Zakład nie produkował wyrobów wyróżnionych znakiem jakości Poznaj Dobrą Żywność. Kontrola sposobu produkcji i prawidłowości przebiegu procesu technologicznego przeprowadzona na zgodność z wymaganiami zawartymi dokumentach HACCP nie wykazała nieprawidłowości.
Badaniami laboratoryjnymi objęto 2 partie przetworów pomidorowych w łącznej ilości 442,0 kg, tj.:
- Ketchup popularny a '3 kg, w ilości 162,0 kg,
- Ketchup popularny a '1 kg, w ilości 280,0 kg.
Ocenie organoleptycznej poddano 2 partie przetworów pomidorowych objętych kontrolą jakości handlowej, w ilości ogółem 442,0 kg. Wyrobów o cechach dyskwalifikujących nie stwierdzono. Wyroby spełniały zadeklarowane wymagania organoleptyczne.
Badaniom fizykochemicznym poddano 2 partie przetworów pomidorowych objętych kontrolą jakości handlowej, w ilości ogółem 442,0 kg. Badania obejmowały zawartość ekstraktu ogólnego, kwasowość ogólną oraz zawartość chlorku sodu. Wyroby spełniały zadeklarowane wymagania fizykochemiczne.
Kontrolą znakowania objęto ww. 2 partie przetworów pomidorowych, poddanych także badaniom laboratoryjnym.
Nieprawidłowości nie stwierdzono. Partie ketchupu objęte kontrolą prawidłowości oznakowania zawierały wszystkie wymagane przepisami informacje. Dane podano zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przepisach prawa żywnościowego.
Warunki oraz sposób składowania przetworów pomidorowych:
- były zgodne z wymaganiami w tym zakresie, wskazanymi na opakowaniu,
- były zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach jakościowych,
- zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej, zgodnie z art. 9 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Okres przechowywania produktów nie przekraczał deklarowanej daty trwałości.
Podmiot objęty kontrolą dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. W związku z brakiem stwierdzonych nieprawidłowości nie zastosowano sankcji w stosunku do kontrolowanego podmiotu.

Jakość handlowa przetworów mlecznych

Kontrole w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych przeprowadzono w 3 podmiotach gospodarczych.
W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych nie stwierdzono w obrocie wyrobów oznakowanych jako domowy, wiejski. Zakłady nie produkowały wyrobów wyróżnionych znakiem jakości Poznaj Dobrą Żywność.
Kontrola sposobu produkcji i prawidłowości przebiegu procesu technologicznego, przeprowadzona na zgodność z wymaganiami zawartymi w tym zakresie w obowiązujących przepisach prawa, z uwzględnieniem nazewnictwa środków spożywczych oraz deklaracją producenta zawartą na etykiecie wykazała, że:
- stosowane w oznakowaniu kontrolowanych przetworów mlecznych określenia homogenizowany (serek) były zasadne, zgodne z instrukcją technologiczną produktu,
- parametry pasteryzacji przeprowadzonej w trakcie produkcji wyrobów objętych kontrolą były zgodne z założeniami określonymi w księdze HACCP,
- obecne w oznakowaniu śmietanki i twarogu określenie naturalny było zasadne, tj. producent w procesie produkcyjnym stosował składniki naturalne bez zastosowania substancji dodatkowych (substancji konserwujących, barwników, substancji żelujących, stabilizatorów, substancji zagęszczających), czy też substancji chemicznych będących źródłem składników mineralnych.
Badaniem laboratoryjnym objęto 10 partii przetworów mlecznych reprezentujących ogółem 5893,3 kg, w tym:
- 4 partie serów podpuszczkowych dojrzewających w ilości 5221,0 kg,
- 1 partię sera twarogowego w ilości 28,0 kg,
- 1 partię serka homogenizowanego w ilości 85,75 kg,
- 1 partię śmietanki w ilości 30,0 kg,
- 1 partię śmietany w ilości 20,75 kg,
- 2 partie masła w ilości 507,8 kg.
Badane w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Gdyni parametry jakościowe próbek przetworów mlecznych były zgodne z deklaracją producentów. Tłuszczów obcych w maśle, śmietanie i śmietance oraz w serach dojrzewających nie wykryto.
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 10 partii przetworów mlecznych reprezentujących ogółem 5893,3 kg, z których pobrano próbki do badań laboratoryjnych.
Nieprawidłowości w zakresie znakowania nie stwierdzono.
Warunki oraz sposób składowania wyrobów gotowych i surowców były zgodne z wymaganiami wskazanymi w oznakowaniu opakowań jednostkowych i zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej, zgodnie z art. 9 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Wszystkie objęte kontrolą podmioty zgłosiły działalność i były zarejestrowane w bazie danych PWIJHARS.

W związku z brakiem nieprawidłowości nie zastosowano sankcji.

Jakość handlowa wyrobów spirytusowych

Kontrolę w zakresie jakości handlowej napojów spirytusowych przeprowadzono w dwóch podmiotach. Kontrolowani producenci dysponowali dokumentami potwierdzającymi jakość stosowanych surowców tj. atestami jakościowymi W pomieszczeniach magazynowych nie stwierdzono surowców przeterminowanych. Poddane kontroli napoje alkoholowe zostały oznaczone znakami akcyzy. Sprawdzono w systemie Informacji o Banderolach Akcyzowych znaki skarbowe akcyzy (banderole) umieszczone na produktach pobranych do oceny oznakowania. Stwierdzono, że numery banderoli były poprawne. W kontrolowanych podmiotach nie wniesiono zastrzeżeń do sposobu produkcji napojów spirytusowych oraz prawidłowości przebiegu procesu technologicznego.
Badaniem laboratoryjnym objęto ogółem 4 partie napojów spirytusowych reprezentujących ogółem 26,95 hl, w tym :
- partię wódki w ilości 5,04 hl,
- partię wódki smakowej w ilości 9,935 hl,
- 2 partie likierów w ilości ogółem 11,975 hl.
W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że wszystkie partie spełniały wymagania jakości handlowej, określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie definicji opisu prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, str. 16, z późn. zm.). Przedmiotowe napoje spirytusowe badano na zawartość alkoholu etylowego, zawartość ekstraktu oraz pod względem cech organoleptycznych.
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 4 partie napojów spirytusowych reprezentujących ogółem 26,95 hl. Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku partii wódki w ilości 5,04 hl ( 18,7 % łącznej ilości kontrolowanych partii). Stwierdzona w oznakowaniu wódki nieprawidłowość polegała na braku podania imienia i nazwiska przedsiębiorcy oraz braku w adresie nazwy ulicy.
Nie stwierdzono używania znaków Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ) oraz innych wyróżnień, np. Teraz Polska, Agro Polska. Nie stwierdzono wyrobów gotowych, oznakowanych jako "naturalny", "wiejski"".
Na oznakowaniu nie stwierdzono używania informacji: nie zawiera substancji dodatkowych, nie zawiera barwników, bez konserwantów.
Informacji dobrowolnych o posiadanym systemie HACCP w kontrolowanych wyrobach nie stwierdzono.
Nie stwierdzono, aby producenci oferowali do sprzedaży produkty posiadające oznakowanie sugerujące, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi.
Nie stwierdzono oznakowania sugerującego, że produkty posiadają zarejestrowaną nazwę jako chronione oznaczenie geograficzne.
W ramach przeprowadzonej kontroli prawidłowości składowania napojów spirytusowych stwierdzono, że warunki składowania w magazynach kontrolowanych podmiotów zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej określonej w przepisach i dokumentach zakładowych.
Podmioty zgłosiły działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu napojów spirytusowych Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Podczas kontroli zakładów nie stwierdzono występowania zjawiska "podwójnej jakości".

Sankcje:
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w oznakowaniu jednej partii wódki wydano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych decyzję nakazującą poddanie towaru zabiegowi zmiany oznakowania. Po uprawomocnieniu się decyzji, w stosunku do producenta zostaną wydane zalecenia pokontrolne oraz wszczęte zostanie postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu wódki o niewłaściwej jakości handlowej, z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

2018 ROK


Wyniki kontroli IV kwartał 2018 r.


Jakość handlowa wyrobów winiarskich

Kontrolą w zakresie jakości handlowej wyrobów winiarskich objęto jedyny podmiot prowadzący na terenie województwa pomorskiego działalność obejmującą produkcję, składowanie, konfekcjonowanie i obrót fermentowanymi napojami winiarskimi.
Producent dysponował dokumentami potwierdzającymi jakość stosowanych surowców, tj. atestami jakościowymi. W pomieszczeniach magazynowych nie stwierdzono surowców przeterminowanych oraz niedozwolonych dodatków do żywności.
Uwzględniając nazewnictwo produktów objętych kontrolą ustalono, że sposób produkcji oraz przebieg procesów technologicznych był prowadzony zgodnie z wymaganiami zawartymi w tym zakresie w obowiązujących przepisach.
Kontrolą objęto 3 partie fermentowanych napojów winiarskich w łącznej ilości 725,79 hl. Badania laboratoryjne z uwzględnieniem parametrów fizykochemicznych, w tym zawartości alkoholu etylowego, kwasowości ogólnej, kwasowości lotnej, zawartości popiołu, zawartości ekstraktu, zawartości dwutlenku siarki, przeprowadzone zostały w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Gdyni. Badania potwierdziły zadeklarowaną przez producenta jakość handlową.
Sprawdzeniem prawidłowości oznakowania objęto wytypowane do kontroli jakości handlowej 3 partie fermentowanych napojów winiarskich w łącznej ilości 725,79 hl. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Ponadto, nie stwierdzono aby w oznakowaniu kontrolowanych fermentowanych napojów winiarskich używano informacji nie zawiera substancji dodatkowych, nie zawiera barwników, bez konserwantów. Oznakowanie nie zawierało również informacji umieszczanych na zasadzie dobrowolności.
Nie stwierdzono oznakowania sugerującego, że produkty posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność. Warunki oraz sposób składowania surowców i wyrobów gotowych zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej, zgodnie z art. 9 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Kontrolowany podmiot nie zatrudniał rzeczoznawców.
W związku z brakiem nieprawidłowości nie zastosowano żadnych sankcji.

Jakość handlowa soków oraz prawidłowość znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych

I.Kontrolę w zakresie jakości handlowej soków przeprowadzono w 1 podmiocie.
Producent dysponował dokumentami potwierdzającymi jakość produkowanego soku tłoczonego oraz surowców użytych do jego produkcji.
Kontrola sposobu produkcji przeprowadzona na zgodność z wymaganiami zawartymi w tym zakresie w obowiązujących przepisach prawa, z uwzględnieniem nazewnictwa środków spożywczych, oraz deklaracją producenta zawartą na etykiecie i w okazanych dokumentach wykazała, że użyte w nazwie kontrolowanego soku określenia "tłoczony, pasteryzowany" "były zasadne.
Badaniem laboratoryjnym objęto jedną partię 225 litrów soku owocowego o nazwie Sok owocowy tłoczony pasteryzowany jabłko 100%. Badania laboratoryjne przeprowadzone pod kątem zgodności soku z deklaracją producenta wykazały, że próbka soku spełniała zadeklarowane wymagania jakościowe.
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto partię soku, z której pobrano próbkę do badań laboratoryjnych, tj. partię 225 litów soku o nazwie Sok owocowy tłoczony pasteryzowany jabłko 100% w opakowaniu jednostkowym bag-in-box o pojemności 5 litrów. Nieprawidłowości w zakresie oznakowania nie stwierdzono.
Kontrola soków nie wykazała oznakowania sugerującego, że posiadają zarejestrowaną chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność. Nie wykazała również oferowania do sprzedaży soków z oznakowaniem sugerującym nabywcy, że produkty zostały uzyskane metodami ekologicznymi, a także oznakowanych informacjami o treści: tradycyjny, domowy, bez konserwantów.
Warunki i sposób składowania soku i owoców były zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach zakładowych (opis produktu), zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej, zgodnie z art. 9 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

W związku z brakiem stwierdzonych nieprawidłowości nie zastosowano sankcji w stosunku do kontrolowanego podmiotu.

II.Prawidłowość znakowania wybranych artykułów spożywczych
Kontrole w zakresie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych przeprowadzono w 3 podmiotach gospodarczych.
Producenci artykułów spożywczych objętych kontrolą dysponowali dokumentami potwierdzającymi jakość stosowanych surowców i półproduktów (atesty jakościowe, specyfikacje, świadectwa jakości). Nie stwierdzono surowców i półproduktów przeterminowanych. Do produkcji producenci stosowali dozwolone dodatki do żywności.

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto:
- 2 partie koncentratów spożywczych w ilości ogółem , w tym: 1 partię budyniu w ilości 921,6 kg oraz 1 partię kisielu w ilości 604,8 kg,
- 1 partię majonezu w ilości 171 kg,
- 1 partię sosu majonezowego w ilości 71,04 kg,
- 1 partię octu w ilości 6800 l,
- 1 partię chrzanu w ilości 357,28 kg.
Kontrola oznakowania nie wykazała nieprawidłowości.
W oznakowaniu kontrolowanych artykułów spożywczych nie stwierdzono określeń: "bez konserwantów"," nie zawiera substancji dodatkowych", "babuni", "domowy", "wiejski", "wyborowe", "oryginalne", "nowa/wysoka jakość", "najwyższa jakość" oraz informacji o posiadanym systemie HACCP.
Kontrola nie wykazała oznakowania sugerującego zarejestrowaną chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność.
Nie stwierdzono oferowania do sprzedaży produktów z oznakowaniem sugerującym nabywcy, że produkty zostały uzyskane metodami ekologicznymi.
Warunki składowania były zgodne z wymaganiami wskazanymi na opakowaniu, z wymaganiami określonymi w dokumentach zakładowych, zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
W związku z brakiem nieprawidłowości nie zastosowano żadnych sankcji.

Jakość handlowa przypraw

Kontrolę w zakresie jakości handlowej przypraw przeprowadzono w 1 podmiocie gospodarczym.
Badaniami laboratoryjnymi (ocena organoleptyczna oraz badanie tożsamości) objęto 3 partie przypraw jednoskładnikowych o łącznej masie 240 kg, tj.:
- Curry suszona mielona a'1 kg, kraj pochodzenia: Indie, w ilości 50,0 kg,
- Papryka słodka suszona mielona a'1 kg, kraj pochodzenia: Hiszpania, w ilości 100,0 kg,
- Oregano suszone otarte a'300 g, kraj pochodzenia: Turcja, w ilości 90,0 kg.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.
Kontroli prawidłowości oznakowania poddano 3 partie przypraw jednoskładnikowych o łącznej masie 240 kg, tj.:
- Curry suszona mielona a'1 kg, kraj pochodzenia: Indie, w ilości 50,0 kg,
- Papryka słodka suszona mielona a'1 kg, kraj pochodzenia: Hiszpania, w ilości 100,0 kg,
- Oregano suszone otarte a'300 g, kraj pochodzenia: Turcja, w ilości 90,0 kg.
Nieprawidłowości nie stwierdzono. Partie przypraw objętych sprawdzeniem prawidłowości oznakowania zawierały wszystkie wymagane przepisami informacje. Dane podano zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przepisach prawa żywnościowego.
Sposób składowania przypraw był zgodny z wymaganiami wskazanymi na opakowaniu, oraz zapewniał zachowanie właściwej jakości handlowej, zgodnie z art. 9 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

W związku z brakiem stwierdzonych nieprawidłowości nie zastosowano sankcji w stosunku do kontrolowanego podmiotu.

Jakość handlowa przetworów mięsnych

Kontrolą w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych objęto 15 partii przetworów mięsnych, o łącznej masie 1.339,58 kg, w tym:
I. uwzględniając grupę technologiczną i stopień rozdrobnienia surowca mięsnego:
- 1 partię kiełbasy homogenizowanej w ilości 120 kg,
- 3 partie kiełbas drobno rozdrobnionych w łącznej ilości 330 kg,
- 9 partii kiełbas średnio rozdrobnionych w łącznej ilości 642,10 kg,
- 2 partie wyrobów blokowych w łącznej ilości 247,48 kg;
II. uwzględniając pochodzenie surowca:
- 6 partii wyrobów wieprzowo-wołowych w łącznej ilości 475 kg,
- 9 partii wyrobów wieprzowych w łącznej ilości 864,58 kg.
Wymagań jakości handlowej nie spełniały 3 partie kiełbas (20%) wyprodukowanych przez 3 producentów, o łącznej masie 200 kg, w tym:
- partia wyrobu pn. Serdelki kiełbasa homogenizowana wieprzowa, wędzono-parzona w osłonce jadalnej, w ilości 120 kg, ze względu na obecność niezadeklarowanego w oznakowaniu DNA surowca mięsnego kurzego,
- partia wyrobu pn. Krakowska podsuszana kiełbasa wieprzowa wołowa wędzona parzona podsuszana średnio rozdrobniona w osłonce niejadalnej, w ilości 25 kg, ze względu na obecność niedeklarowanego w oznakowaniu fosforu dodanego w przeliczeniu na P2O5 w ilości 0,26+-0,01% oraz ze względu na nieobecność DNA zadeklarowanego w oznakowaniu surowca mięsnego wołowego,
- partia wyrobu pn. Kiełbasa sołtysa kiełbasa wieprzowa średnio rozdrobniona wędzona, parzona z dodatkiem wody w osłonce jadalnej, w ilości 55 kg, ze względu na obecność niezadeklarowanego w oznakowaniu DNA surowca mięsnego indyczego.
Kontrola parametrów organoleptycznych nie wykazała nieprawidłowości.
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto 16 partii przetworów mięsnych, o łącznej masie 1.389,58 kg, w tym:
I. uwzględniając grupę technologiczną i stopień rozdrobnienia surowca mięsnego:
- 1 partię kiełbasy homogenizowanej w ilości 120 kg,
- 3 partie kiełbas drobno rozdrobnionych w łącznej ilości 330 kg,
- 9 partii kiełbas średnio rozdrobnionych w łącznej ilości 642,10 kg,
- 1 partię kiełbasy grubo rozdrobnionej w ilości 50 kg,
- 2 partie wyrobów blokowych w łącznej ilości 247,48 kg;
II. uwzględniając pochodzenie surowca:
- 6 partii wyrobów wieprzowo-wołowych w łącznej ilości 475 kg,
- 10 partii wyrobów wieprzowych w łącznej ilości 914,58 kg.

Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono w przypadku 2 partii kiełbas (12,5%) wyprodukowanych przez 1 producenta, o łącznej masie 170 kg, w tym:
- w partii wyrobu pn. Serdelki kiełbasa homogenizowana wieprzowa, wędzono-parzona w osłonce jadalnej, w ilości 120 kg,
- w partii wyrobu pn. Piwna kiełbasa wieprzowo-wołowa drobno rozdrobniona wędzono-parzona podsuszana w osłonce niejadalnej, w ilości 50 kg,
ze względu na wskazanie w oznakowaniu niewłaściwej formy prawnej Spółki, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011.
Kontrola prawidłowości przebiegu procesu technologicznego wykazała, że informacje podane w oznakowaniu dotyczące zastosowanych procesów technologicznych były prawidłowe.
Przeprowadzone kontrole wykazały również, że warunki i sposób składowania przetworów mięsnych były zgodne z wymaganiami w tym zakresie, wskazanymi na opakowaniach. Zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej, zgodnie z art. 9 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Okres przechowywania produktów nie przekraczał deklarowanej daty trwałości.
Objęte kontrolą podmioty dopełniły obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Sankcje
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami polegającymi na wprowadzeniu do obrotu przetworów mięsnych nieodpowiadających jakości handlowej:
1) wszczęto 1 postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu przetworów mięsnych o niewłaściwej jakości handlowej, z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
2) wszczęto 3 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu przetworów mięsnych zafałszowanych, z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Po uprawomocnieniu się decyzji w stosunku do 3 podmiotów, zostaną wydane zalecenia pokontrolne.
W związku z wykryciem w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych niedeklarowanego w oznakowaniu fosforu dodanego przekazano informację do Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Sanitarnej.

Jakość handlowa olejów roślinnych z oliwek

Kontrolę w zakresie jakości handlowej olejów roślinnych i oliwy z oliwek przeprowadzono w jednym podmiocie.
Głównym kryterium wytypowania zakładu do kontroli był produkowany przez niego asortyment wyrobów priorytetowych, jak również brak zgłoszenia prowadzonej działalności w zakresie produkcji oleju Wojewódzkiemu Inspektorowi.
Producent nie dysponował dokumentami potwierdzającymi jakość stosowanych surowców. Zakupu surowca (siemienia lnianego) dokonano od krajowego producenta rolnego. W pomieszczeniach magazynowych nie stwierdzono surowców przeterminowanych.
Producent nie posiadał własnego laboratorium. Uwzględniając nazewnictwo produktu objętego kontrolą ustalono, że sposób produkcji oraz przebieg procesów technologicznych był prowadzony zgodnie z deklaracją - olej tłoczony na zimno.
Badaniami laboratoryjnymi, przeprowadzonymi w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Gdyni, objęto jedną partię oleju lnianego tłoczonego na zimno, w łącznej ilości 5 litrów. Ze względu na badane cechy jakościowe próbka wyrobu spełniała deklarowane wymagania jakościowe.
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto jedną partię oleju lnianego tłoczonego na zimno reprezentującą ogółem 5 litrów. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu, które polegały na:
- podaniu informacji o wartości odżywczej bez wszystkich wymaganych elementów, tj. brak było informacji o zawartości węglowodanów, cukrów, białka oraz soli, co stanowi naruszenie art. 30 ust. 1 lit. b) w związku z załącznikiem XV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
- nieprawidłowym sposobie wyrażenia informacji o zawartości kwasów tłuszczowych wielonienasyconych (było: kwasy wielonasycone), co stanowi naruszenie art. 30 ust. 1 lit. b) w związku z załącznikiem XV ww. rozporządzenia nr 1169/2011.
Nie stwierdzono, aby producent oferował do sprzedaży produkty posiadające oznakowanie sugerujące, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi. Nie stwierdzono oznakowania sugerującego, że produkty posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność.
Warunki oraz sposób składowania surowców i wyrobów gotowych zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej, zgodnie z art. 9 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Kontrolowany podmiot nie dokonał zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Sankcje
W wyniku przeprowadzonej kontroli prawidłowości oznakowania oraz badań laboratoryjnych:
I. Wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niewłaściwą jakość wprowadzanej do obrotu jednej partii oleju lnianego, z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
II. Wymierzono karę grzywny w postaci mandatu karnego w kwocie 100,00 złotych, za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia organowi Inspekcji prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Po uprawomocnieniu się decyzji, w stosunku do kontrowanego podmiotu zostaną wydane zalecenia pokontrolne.


Wyniki kontroli III kwartał 2018 r.


Jakość handlowa wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków

Kontrole w zakresie jakości handlowe świeżych owoców i warzyw przeprowadzono w 5 podmiotach.
Kontrolą w zakresie zgodności z wymaganiami szczegółowych norm handlowych objęto 15 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 6460,0 kg, w tym:
- 8 partii pochodzenia krajowego (53,3% ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 2930,0 kg (45,4% masy wszystkich skontrolowanych partii),
- 7 partii pochodzących z krajów UE i krajów trzecich (46,7% ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 3530,0 kg (54,6% masy wszystkich skontrolowanych partii).
W przypadku 1 partii jabłek o masie 429 kg, oznakowanych klasą jakości ekstra, stwierdzono 30% owoców wybarwionych na czerwono poniżej 1/2 powierzchni, ponadto różnica wielkości jabłek w jednym opakowaniu wynosiła 10 mm i po uwzględnieniu tolerancji nie spełniała wymagań klasy ekstra. Pozostałe kontrolowane partie spełniały wymagania dla poszczególnych klas jakości.
Kontrolą w zakresie zgodności z wymaganiami ogólnej normy handlowej objęto 11 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 1882,0 kg,
w tym:
- 9 partii pochodzenia krajowego (82,0% ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 1744,0 kg (93,0% masy wszystkich skontrolowanych partii),
- 2 partie pochodzące z krajów trzecich (18,0% ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 138,0 kg (7,0% masy wszystkich skontrolowanych partii).
Wszystkie kontrolowane partie (pochodzenia krajowego i pochodzące z krajów trzecich) spełniały wymagania jakościowe, określone w ogólnej normie handlowej.

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto 26 partii świeżych owoców i warzyw, o łącznej masie 8342,0 kg, w tym:
- 17 partii pochodzenia krajowego (65,4% ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 4674,0 kg (56,0% masy wszystkich skontrolowanych partii),
- 9 partii (34,6% ogółem skontrolowanych), o łącznej masie 3668,0 kg (44,0% masy wszystkich skontrolowanych partii) pochodzących z krajów UE i krajów trzecich.
Nieprawidłowości w zakresie znakowania stwierdzono w 2 podmiotach w stosunku do 5 partii, w tym:
- całkowity brak oznakowania opakowań jednostkowych (seler korzeń partia 110 kg, pietruszka korzeń partia 180 kg, marchew partia 200 kg, pomidory partia 336 kg ),
- brak oznakowania krajem pochodzenia (jabłka partia 429 kg).
W dwóch podmiotach w stosunku do 3 partii stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji towarzyszącej, tj.:
- partia 320 kg sałaty lodowej - brak zamieszczenia w fakturze zakupu informacji o specyfikacji jakościowej (klasie jakości handlowej) oraz kraju pochodzenia,
- partia 42 kg czosnku - brak zamieszczenia w fakturze zakupu informacji o kraju pochodzenia,
- partia 200 kg marchwi - brak zamieszczenia w fakturze zakupu informacji o kraju pochodzenia.

Cztery podmioty objęte kontrolą nie dopełniły obowiązku przekazania do WIJHARS w Gdańsku informacji dotyczących ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu w roku kalendarzowym 2017, wymaganego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Kontrola w zakresie jakości handlowej ziemniaków
Kontrolę w zakresie jakości handlowej ziemniaków przeprowadzono w jednym podmiocie.
Kontroli jakości handlowej poddano jedną partię ziemniaków w ilości 4800 kg (320 worków a'15 kg), kraj pochodzenia Polska. Poddana kontroli partia ziemniaków spełniała wymagania jakościowe zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków podlegających wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw.
Ziemniaki były prawidłowo oznakowane w formie papierowej etykiety dołączonej do worka oraz etykiety naklejonej na worek.

SANKCJE

W związku z niespełnieniem wymagań norm handlowych UE w zakresie jakości i oznakowania 5 partii owoców i warzyw, podjęto następujące działania:
a) wystawiono do wiadomości handlowca 5 protokołów niezgodności, zawierających opis niezgodności towaru i oraz określenie przeznaczenia towaru (w przypadku towarów bez oznakowania doprowadzono towar do stanu zgodności poprzez uzupełnienie oznakowania, partia jabłek została oznakowania krajem pochodzenia Polska oraz klasą jakości I);
b) wymierzono 4 mandaty karne na kwotę 1200 zł za wykroczenia:
- z art. 40 ust. 4a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, tj. za oferowanie do sprzedaży owoców i warzyw niezgodnie z wymaganiami jakości handlowej,
- z art. 40 ust. 4b pkt 2 ustawy o organizacji rynku owoców i warzyw oraz rynku chmielu, tj. za niedopełnienie obowiązku przekazania wojewódzkiemu inspektorowi informacji o wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, w terminie do końca pierwszego kwartału roku 2018,
c) w związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami wystosowano do 3 podmiotów zalecenia pokontrolne, w których zobowiązano handlowców do wprowadzenia zmian organizacyjnych i wdrożenia systemu kontroli jakości, zapobiegających wprowadzaniu do obrotu świeżych owoców i warzyw niespełniających wymagań w zakresie jakości handlowej i znakowania, jak również do przekazania informacji o wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonych do obrotu w 2017 roku,
d) w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w fakturach zakupu kontrolowanych partii świeżych owoców i warzyw, wysłano powiadomienie do WIJHARS w Warszawie.
Ponadto, w związku z kontrolą jakości handlowej ziemniaków w jednym podmiocie wymierzono karę grzywny w wysokości 200 zł za brak zgłoszenia działalności do WIJHARS, tj. za wykroczenie z art. 40 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Prawidłowość chowu i tuczu gęsi

Kontrolę w zakresie prawidłowości chowu i tuczu gęsi przeprowadzono w 1 podmiocie, co stanowi 100% zgłoszonych ferm.
Kontrolą objęto stado gęsi w ilości 887 szt. w wieku 11 tygodni.
W zgłoszonej fermie zadeklarowano typ chowu: "chów wybiegowy", a także typ tuczu uprawniający do używania terminu "gęś owsiana".
Z uwagi na przejście kontrolowanego stada gęsi na tucz dopiero w listopadzie 2018 r., kontrolą objęto wyłącznie warunki chowu.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że chów gęsi odbywa się zgodnie z wymaganiami dla chowu wybiegowego, określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 roku wprowadzającym szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1308/2013 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego.

Prawidłowość znakowania i jakość handlowa miodu

Z uwagi na brak zaewidencjonowanych w województwie pomorskim podmiotów wprowadzających do obrotu miód, kontroli podano jednego producenta prowadzącego działalność w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego.
Ocenie jakości handlowej poddano jedną partię miodu wyprodukowaną i sprzedawaną bezpośrednio z gospodarstwa. Badana w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Białymstoku partia miodu nie wykazała niewłaściwej jakości zarówno pod względem cech fizykochemicznych jak i w ocenie organoleptycznej. Uzyskane wyniki badań potwierdziły zgodność miodu w wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu.
Opakowania jednostkowe miodu spełniały wymagania w zakresie znakowania określone w obowiązujących przepisach prawa.

Jakość handlowa piwa

Kontrolę w zakresie jakości handlowej piwa przeprowadzono w 3 browarach.
Badaniem laboratoryjnym objęto 6 partii piwa reprezentujących ogółem 60.000 l. W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że jedna partia piwa (16,7%) w ilości 4.810 l (8,0%) nie spełniała wymagań jakości handlowej, ze względu na zaniżoną zawartość alkoholu w stosunku do deklaracji na etykiecie.
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem partii 8 piwa reprezentujących ogółem 62.050,0 l. Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 4 partii piwa (50,0%) w ilości 11.800 l (19,0%), produkowanych przez 2 browary.
Stwierdzone w oznakowaniu piwa nieprawidłowości polegały na:
- podaniu nieprawdziwej informacji o zawartości alkoholu, wprowadzającej w błąd konsumenta co do właściwości produktu,
- użyciu nazwy Whisky w informacji opisującej styl piwa "Whisky Extra Stout", wprowadzającej w błąd co do tożsamości produktu ,
- niepodaniu w wykazie składników produktu "słodu żytniego", użytego w ilości 0,6% w procesie produkcji piwa ,
- zastosowaniu w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego zaniżonej wysokości cyfr i liter (wyrażenie 500 ml miało wysokość 2,5 mm, winno mieć min. 4 mm).
Dwa podmioty nie zgłosiły podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu piwem do PWIJHARS w Gdańsku.

SANKCJE
W wyniku przeprowadzonych kontroli prawidłowości oznakowania oraz badań laboratoryjnych:
I. Wydano 2 decyzje administracyjne z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie nakazu zmiany oznakowania 2 zabezpieczonych partii piw .
II. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za zafałszowanie wprowadzanej do obrotu partii piwa, z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych .
III. Wszczęto dwa postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niewłaściwą jakość wprowadzanych do obrotu trzech partii piwa, z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
IV. Wymierzono dwie kary grzywny w postaci mandatu karnego w kwocie 200 złotych każda, w dwóch podmiotach, za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia organowi Inspekcji prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
V. Przekazano zalecenia pokontrolne jednemu podmiotowi , w których wezwano do usunięcia nieprawidłowości, poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie standardów jakościowych produktów gotowych oraz dostosowanie oznakowania do obowiązujących przepisów o jakości handlowej.
Po uprawomocnieniu się decyzji o karze pieniężnej zostaną wydane zalecenie pokontrolne drugiemu podmiotowi, wzywające do zmiany oznakowania piwa.

Prawidłowość znakowania pieczywa

Kontrole w zakresie prawidłowości znakowana pieczywa przeprowadzono w 8 piekarniach.
Sprawdzeniem prawidłowości oznakowania objęto 23 partie pieczywa wyprodukowanego konwencjonalnie, w ilości ogółem 1502,37 kg, w tym:
- 8 partii pieczywa bez opakowania (luzem) w ilości ogółem 616,32 kg,
- 15 partii pieczywa opakowanego w ilości ogółem 886,05 kg,
Nieprawidłowości w oznakowaniu pieczywa stwierdzono w 3 piekarniach (37,5%), w odniesieniu do 8 partii pieczywa opakowanego (34,8%) reprezentujących łącznie 448,2 kg.
Nieprawidłowości polegały na:
1.niepodaniu w wykazie składników dodatków, tj.:
- środka do przetwarzania mąki (polepszacz)” czyli kwasu askorbinowego (E 300), będącego składnikiem standaryzowanej mąki pszennej użytej do wypieku pieczywa,
- E 472e (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym) i węglanu wapnia, będących składnikiem polepszacza o nazwie Top fresk użytego do wypieku chleba,
2.podaniu nazwy "chleb razowy z żurawiną", uniemożliwiającej konsumentowi poznanie rzeczywistego charakteru pieczywa, zamiast "chleb mieszany razowy z żurawiną",
3.umieszczeniu wprowadzającej w błąd konsumenta co do metody wytwarzania, informacji: ,,Produkowany metodą tradycyjną" oraz ,,Pieczywo produkowane według starych tradycyjnych metod", przy jednoczesnym stosowaniu trzech substancji dodatkowych, tj. : E 472 e (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym), węglanu wapnia i kwasu askorbinowego oraz enzymów (alfa-amylaza, amylaza maltogenna, amyloglukozydaza, glukozo-oksydaza, ksylanaza, lipaza),
4.niepodaniu informacji o wartości odżywczej,
5.podaniu niepełnych danych identyfikacyjnych producenta (brak imienia i nazwiska producenta),
6.użyciu sformułowania "śladowe ilości mleka, soi..",
7.podaniu niewłaściwej nazwy dodatku "środek do przetwarzania mąki (polepszacz)", podano witamina C zamiast kwas askorbinowy lub E300.

Zafałszowanie, wprowadzające w błąd konsumenta co do składu i nazwy pieczywa, stwierdzono w 5 partiach pieczywa (21,7%) reprezentujących łącznie 275,40 kg.
Sprawdzeniu pod względem deklarowanej masy netto poddano 3 partie pieczywa w ilości 252 kg, w tym:
- partię 84 kg chleba żytniego krojonego o deklarowanej masie netto 600g,
- partię 120 kg chleba oliwskiego mieszanego pszenno-żytniego krojonego, o deklarowanej masie netto 500g,
- partię 48 kg chleba z płatkami ziemniaczanymi mieszanego pytlowego, o deklarowanej masie netto 400g.
Ocena masy netto potwierdziła deklarowaną masę pieczywa.
Badaniem laboratoryjnym w zakresie obecności bakterii fermentacji mlekowej, na zgodność z deklaracją producenta, objęto 4 próbki chleba reprezentujące łącznie 400 kg, w tym:
- chleb żytni razowy 500g, reprezentujący partię 32,50 kg,
- chleb krojony pszenno-żytni na naturalnym zakwasie 500g, reprezentujący partię 193,50kg,
- chleb oliwski mieszany pszenno-żytni 450g, reprezentujący partię 54 kg,
- chleb oliwski mieszany pszenno-żytni 500g, reprezentujący partie 120 kg.
Badania potwierdziły obecność bakterii fermentacji mlekowej w ww. pieczywie.

SANKCJE
Wymierzono karę grzywny w kwocie 100 zł przedsiębiorcy, który nie dokonał obowiązku zgłoszenia, organowi Inspekcji JHARS, działalności gospodarczej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

W związku z wprowadzeniem do obrotu pieczywa niewłaściwie oznakowanego wobec 3 podmiotów wszczęto 5 postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej, w tym:
- 3 postępowania za zafałszowanie z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
- 2 postępowania za niewłaściwą jakość z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Po uprawomocnieniu się decyzji w stosunku do 3 producentów pieczywa zostaną wydane zalecenia pokontrolne.

Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych

Kontrole w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych przeprowadzono w 4 podmiotach gospodarczych.
W przypadku 2 kontrolowanych podmiotów stwierdzono, że posiadały opracowane dokumenty jakościowe dla wyrobów gotowych (Specyfikacje produktów, Specyfikacje Wyrobu Gotowego), w których zostały określone parametry organoleptyczne i fizykochemiczne.
W przypadku dwóch pozostałych podmiotów, badania laboratoryjne przeprowadzono w oparciu o deklarację producenta podaną w oznakowaniu opakowań jednostkowych.
Wszystkie kontrolowane podmioty posiadały specyfikacje i atesty jakościowe na stosowane do produkcji surowce i dodatki. Nie stwierdzono stosowania i składowania surowców i dodatków przeterminowanych.
Badaniem laboratoryjnym objęto 9 partii wyrobów garmażeryjnych reprezentujących ogółem 20.121,9 kg, w tym:
- 1 partię pierogów z mięsem, w ilości 9,0 kg,
- 5 partii pierogów z nadzieniem niemięsnym, w łącznej ilości 2.802,6 kg,
- 1 partię wyrobów garmażeryjnych niemięsnych bez nadzienia (kluski śląskie), w ilości 8,0 kg,
- 2 partie wyrobów garmażeryjnych z surowców niemięsnych w sosach, w łącznej ilości 17.302,3 kg.
Badane w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Gdyni parametry jakościowe próbek wyrobów garmażeryjnych wykazały, że deklaracji producenta nie spełniała 1 partia (11,1 %) pierogów z uwagi na zaniżoną zawartość farszu względem zadeklarowanej w oznakowaniu opakowań jednostkowych.
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 10 partii wyrobów garmażeryjnych reprezentujących ogółem 20.847,66 kg, w tym:
- 2 partie pierogów z mięsem, w łącznej ilości 734,76 kg,
- 5 partii pierogów z nadzieniem niemięsnym, w łącznej ilości 2.802,6 kg,
- 1 partię wyrobów garmażeryjnych niemięsnych bez nadzienia (kluski śląskie), w ilości 8,0 kg,
- 2 partie wyrobów garmażeryjnych z surowców niemięsnych w sosach, w łącznej ilości 17.302,3 kg.
Kontrola znakowania 2 partii (20,0 %) wyrobów garmażeryjnych wykazała nieprawidłowość polegającą na braku podania w obowiązkowej informacji o wartości odżywczej zawartości kwasów tłuszczowych nasyconych, cukrów oraz soli.
Warunki oraz sposób składowania wyrobów gotowych i surowców były zgodne z wymaganiami wskazanymi w oznakowaniu opakowań jednostkowych i zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej. Okresy przechowywania produktów nie przekraczały deklarowanej daty trwałości.

SANKCJE
Wszczęto 2 postępowania administracyjne, tj.:
- 1 postępowanie za zafałszowanie z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
- 1 postępowanie za niewłaściwą jakość z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Po uprawomocnieniu się decyzji w stosunku do 2 producentów zostaną wydane zalecenia pokontrolne.


Wyniki kontroli II kwartał 2018 r.


Jakość handlowa przetworów mlecznych

Kontrolą w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych objęto 3 podmioty.
Głównym kryterium wytypowania wyżej wymienionych zakładów do kontroli był produkowany przez nie asortyment wyrobów priorytetowych.

Kontrola technologii produkcji.
Kontrola sposobu produkcji i prawidłowości przebiegu procesu technologicznego przeprowadzona na zgodność z wymaganiami zawartymi w tym zakresie w obowiązujących przepisach prawa, z uwzględnieniem nazewnictwa środków spożywczych oraz deklaracją producenta zawartą na etykiecie wykazała, że:
- stosowane w oznakowaniu kontrolowanych przetworów mlecznych określenia homogenizowany (serek) były zasadne, zgodne z instrukcją technologiczną produktu,
- parametry pasteryzacji przeprowadzonej w trakcie produkcji wyrobów objętych kontrolą były zgodne z założeniami określonymi w księdze HACCP,
- obecne w oznakowaniu jogurtu określenie naturalny było zasadne: w procesie produkcyjnym producent stosował składniki naturalne bez zastosowania substancji dodatkowych (substancji konserwujących, barwników, substancji żelujących, stabilizatorów, substancji zagęszczających), czy też substancji chemicznych będących źródłem składników mineralnych,
- kontrolowane produkty posiadające nazwy zwyczajowe (jogurt) uzyskano przy użyciu charakterystycznych symbiotycznych kultur jogurtowych: Streptococcus thermophilus i Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus.

Badania laboratoryjne i kontrola prawidłowości znakowania.
Badaniem laboratoryjnym oraz kontrolą prawidłowości znakowania objęto 12 partii przetworów mlecznych reprezentujących ogółem 13372,95 kg, w tym:
- 1 partię sera podpuszczkowego dojrzewającego w ilości 30,4 kg,
- 3 partie sera twarogowego w ilości 1742,7 kg,
- 4 partie serków homogenizowanych w ilości 1851,05 kg,
- 1 partię jogurtu w ilości 1203,0 kg,
- 2 partie śmietany w ilości 8455,8 kg,
- 1 partię masła w ilości 90,0 kg.
Badane w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Gdyni parametry jakościowe próbek przetworów mlecznych były zgodne z deklaracją producentów. Tłuszczów obcych w maśle nie wykryto. Nieprawidłowości w zakresie znakowania nie stwierdzono.

Kontrola warunków składowania i transportu.
Warunki oraz sposób składowania wyrobów gotowych i surowców były zgodne z wymaganiami wskazanymi w oznakowaniu opakowań jednostkowych i zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej, zgodnie z art. 9 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Prawidłowość znakowania wyrobów ciastkarskich i napojów bezalkoholowych

Kontrolą w zakresie prawidłowości znakowania wyrobów ciastkarskich objęto 6 podmiotów, natomiast w zakresie prawidłowości znakowania napojów bezalkoholowych objęto 2 podmioty. Głównym kryterium wytypowania wyżej wymienionych zakładów do kontroli był produkowany przez nie asortyment wyrobów priorytetowych.
Kontrola dokumentów potwierdzających jakość stosowanych surowców.
Podczas przeprowadzania kontroli znakowania wyrobów ciastkarskich oraz napojów bezalkoholowych stwierdzono, że producenci dysponowali dokumentami potwierdzającymi jakość stosowanych surowców i półproduktów (atesty jakościowe, specyfikacje, świadectwa jakości). Nie stwierdzono surowców i półproduktów przeterminowanych.
Kontrola technologii produkcji.
W przypadku 1 producenta wyrobów ciastkarskich kontrola wykazała nieprawidłowość polegającą na zastosowaniu w oznakowaniu 1 partii biszkoptów określenia "Tradycyjna receptura i smak"", sugerującego konsumentowi, że produkt został wytworzony w procesie produkcyjnym opartym na tradycyjnej metodzie produkcji bez zastosowania dodatków wysoko przetworzonych i bez zastosowania dozwolonych substancji dodatkowych, podczas gdy do ich wyprodukowania użyto emulgatory E471 i E475, aromat i barwnik E160a. Kontrola technologii produkcji pozostałych wyrobów ciastkarskich nie wykazała nieprawidłowości.
Kontrola technologii produkcji napojów bezalkoholowych wykazała, że w przypadku umieszczenia przez producentów w oznakowaniu napojów bezalkoholowych określenia "gazowany" stosowany był w procesie produkcji dwutlenek węgla. Ponadto, stwierdzono stosowanie w oznakowaniu określeń "bez konserwantów" i "bez słodzików"- analiza receptur potwierdziła zgodność z deklaracją umieszczoną w oznakowaniu.
Kontrola znakowania wyrobów ciastkarskich.
Sprawdzeniem prawidłowości oznakowania objęto 20 partii wyrobów ciastkarskich o łącznej masie 3040,27 kg, w tym:
- 5 partii ciastek kruchych o masie 225,8 kg, w tym:
o 2 partie bez opakowania o masie 9 kg,
o 3 partii opakowane o masie 216,8 kg,
- 4 partie ciastek biszkoptowych o masie 2492,8 kg (opakowane),
- 2 partie ciastek bezowych o masie 40 kg (opakowane),
- 6 partii ciastek parzonych o masie 38,67 kg (luzem),
- 1 partię ciastek francuskich o masie 30 kg (opakowaną),
- 1 partię ciastek drożdżowych o masie 11,4 kg (opakowaną),
- 1 partię wafli o masie 201,6 kg (opakowaną).

Nieprawidłowości w zakresie znakowania stwierdzono w przypadku 2 partii biszkoptów o łącznej masie 1213,6 kg u jednego producenta.
Nieprawidłowości polegały na:
- zastosowaniu w oznakowaniu określenia "Tradycyjna receptura i smak", sugerującego konsumentowi, że produkty zostały wytworzone w procesie produkcyjnym opartym na tradycyjnej metodzie produkcji bez zastosowania dodatków wysoko przetworzonych i bez zastosowania dozwolonych substancji dodatkowych, podczas gdy do ich wyprodukowania użyto emulgatory E471 i E475, aromat i barwnik E160a, tj. substancje charakterystyczne dla produkcji przemysłowej,
- braku podania obok nazwy wyrobu (zawierającego w swym składzie substancję słodzącą maltitol), informacji "zawiera substancję słodzącą",
- braku poprzedzenia daty minimalnej trwałości określeniem "najlepiej spożyć przed",
- braku poprzedzenia numeru partii literą L odróżniającą go od pozostałych informacji.
Kontrola znakowania napojów bezalkoholowych.
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 5 partii napojów bezalkoholowych gazowanych reprezentujących ogółem 38.495,5 litrów. Nieprawidłowości w zakresie znakowania nie stwierdzono.
Sankcje:
I. W stosunku do 1 producenta wyrobów ciastkarskich wydano decyzję z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, nakazującą poddanie 2 partii wyrobów ciastkarskich zmianie oznakowania.
II. W przypadku producentów napojów bezalkoholowych nie zastosowano żadnych sankcji.

Jakość handlowa napojów spirytusowych

Kontrolą objęto dwa podmioty. Kryterium wytypowania podmiotów do kontroli był produkowany przez nie asortyment wyrobów priorytetowych.
Producenci dysponowali dokumentami potwierdzającymi jakość stosowanych surowców tj. atestami jakościowymi W pomieszczeniach magazynowych nie stwierdzono surowców przeterminowanych.
Producenci posiadali laboratoria zakładowe, w których dokonywano analiz laboratoryjnych: - produkowanych wyrobów w zakresie: barwy, smaku, zapachu, zawartości alkoholu (moc), zawartości ekstraktu, zawartości fuzli, zawartości metanolu oraz gęstości;
- surowców (alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego - zbożowego) w zakresie: klarowności, smaku, zapachu, zawartości alkoholu, zawartości aldehydów, zawartości fuzli, zawartości metanolu, absorbancji, zawartości estrów, suchej pozostałości, zawartości lotnych zasad azotowych, zawartość furfurali.
Poddane kontroli napoje alkoholowe zostały oznaczone znakami akcyzy.
W kontrolowanych podmiotach nie wniesiono zastrzeżeń do sposobu produkcji napojów spirytusowych oraz prawidłowości przebiegu procesu technologicznego. Kontrolowane napoje spirytusowe nie zawierały oznakowania sugerującego produkcję metodą tradycyjną.
Badaniem laboratoryjnym objęto 6 partii napojów spirytusowych reprezentujących ogółem 768,39 hl, w tym :
- 4 partie wódek w ilości ogółem 570,28 hl,
- 2 partie wódek smakowych w ilości ogółem 198,11 hl.
W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że wszystkie partie spełniały wymagania jakości handlowej, określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie definicji opisu prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, str. 16, z późn. zm.). Przedmiotowe napoje spirytusowe badano na zawartość alkoholu etylowego, metylowego, zawartość suchej pozostałości po odparowaniu, zawartość fuzli, zawartość aldehydów oraz pod względem cech organoleptycznych.
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 6 partii napojów spirytusowych reprezentujących ogółem 768,39 hl, w tym:
- 4 partie wódek w ilości ogółem w ilości 570,28 hl,
- 2 partie wódek smakowych w ilości ogółem w ilości 198,11hl.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie informacji podanych w oznakowaniu kontrolowanych napojów spirytusowych.
Nie stwierdzono, aby producenci oferowali do sprzedaży produkty posiadające oznakowanie sugerujące, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi.
Nie stwierdzono oznakowania sugerującego, że produkty posiadają zarejestrowaną nazwę jako chronione oznaczenie geograficzne.
W ramach przeprowadzonej kontroli prawidłowości składowania napojów spirytusowych stwierdzono, że warunki składowania w magazynach kontrolowanych podmiotów zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej określonej w przepisach i dokumentach zakładowych.
Ponadto stwierdzono, że stan techniczny pomieszczeń magazynowych, w których składowano napoje alkoholowe był właściwy i zapewniał zachowanie właściwej temperatury w pomieszczeniach magazynowych (nagrzewnice), jak również zapewniał ochronę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Producenci napojów spirytusowych spełniali wymagania dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu i rozlewu napojów spirytusowych zawarte w ustawie z dnia 18 października 2006 roku o wyrobie napojów spirytusowych oraz rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.
Przedsiębiorcy wpisani byli do rejestru działalności w zakresie wyrobu i rozlewu napojów spirytusowych prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz posiadali zezwolenie Naczelnika Urzędu Celnego na prowadzenie składu podatkowego.

Jakość handlowa jaj

Kontrolą w zakresie jakości handlowej jaj przeprowadzono w 6 zakładach pakowania jaj.
Ocenie jakości handlowej jaj poddano ogółem 15 partii w łącznej ilości 67646 jaj, z czego 9 partii jaj wprowadzanych do obrotu w opakowaniach jednostkowych i 6 partii jaj bez opakowań jednostkowych. Ocena jakości handlowej jaj, przeprowadzona na podstawie próbek o liczebności określonej w Polskiej Normie PN-A-86503: 1998 "Produkty drobiarskie. Jaja spożywcze" wykazała, że jaja spełniały wymagania klasy A.

Kontroli prawidłowości klasyfikacji wagowej jaj poddano 15 partii w łącznej ilości 67646 jaj, tj. te same partie jaj, które objęto oceną organoleptyczną. Przeprowadzona kontrola prawidłowości klasyfikacji wagowej jaj nie wykazała nieprawidłowości.

Kontrolę prawidłowości znakowania jaj na skorupie na zgodność z paragrafem 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych przeprowadzono w 6 kontrolowanych zakładach. Skontrolowano łącznie 15 partii w łącznej ilości 67646 jaj, uprzednio sklasyfikowanych lub przed procesem klasyfikacji na poszczególne kategorie wagowe. Wszystkie oceniane partie jaj klasy A były oznakowane kodem producenta, składającym się z numeru oznaczającego system chowu kur nieśnych, kodu państwa członkowskiego oraz weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego producenta. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrola znakowania opakowań jednostkowych.
Kontrolę prawidłowości znakowania oferowanych do sprzedaży partii jaj w opakowaniach jednostkowych przeprowadzono w 4 podmiotach ocenie prawidłowości oznakowania jaj w opakowaniach jednostkowych poddano ogółem 9 partii w łącznej ilości 14886 jaj. Nieprawidłowości w oznakowaniu opakowań jednostkowych nie stwierdzono.
Kontrola znakowania opakowań transportowych.
Kontrolę prawidłowości znakowania partii jaj w opakowaniach transportowych, składowanych w zakładach pakowania po klasyfikacji i przeznaczonych do sprzedaży lub pakowania, przeprowadzono na zgodność z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj. Szczegółową kontrolę w tym zakresie przeprowadzono stosunku do 6 partii jaj (52760 sztuk) składowanych w opakowaniach transportowych, w 3 podmiotach Oceniane partie posiadały wymagane ww. przepisem oznaczenia.
Znakowanie jaj z powołaniem na rolnictwo ekologiczne.
Nie stwierdzono, aby producenci oferowali do sprzedaży produkty posiadające oznakowanie sugerujące, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi.

Jakość handlowa przetworów rybnych

Kontrole przeprowadzono w 10 podmiotach gospodarczych.
Badaniem laboratoryjnym w zakresie zgodności z deklaracją producenta, objęto 26 partii o masie 64.155,35 kg. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych ustalono, że jedna partia (540 kg) nie spełniała wymagań fizykochemicznych w zakresie masy ryby wykazanej na opakowaniu jednostkowym.
Kontroli prawidłowości oznakowania poddano 33 partie o masie 67680,23 kg, w tym 7 partii (23%) reprezentujących łącznie masę 5.612,73 kg było niewłaściwie oznakowanych.
Nieprawidłowości w oznakowaniu polegały na:
- umieszczeniu w oznakowaniu konserwy rybnej przeznaczonej na rynek czeski zdjęcia kawałków fileta łososia z widocznymi segmentami mięśni (miomerami), pomimo użycia do produkcji konserwy zrzynków mięsa łososia (zespolone zrzynki po procesie sterylizacji),
- w oznakowaniu partii konserwy rybnej typu wątróbki dorszowe nieprawidłowości polegały na:
> wymienieniu w wykazie składników jedynie nazwy składnika złożonego dodanego do sosu smakowego tj. "musztarda", bez podania składników w nim występujących:,
> braku podkreślenia nazwy składnika alergennego „gorczyca” za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego ją od reszty wykazu składników,
> podaniu informacji o wartości odżywczej w niewłaściwej formie (było: "tłuszcz całkowity" zamiast "tłuszcz", "węglowodany przyswajalne" zamiast "węglowodany", "cukry ogółem" zamiast "cukry";
- w oznakowaniu partii marynaty rybnej Śledź po Łebsku nieprawidłowości polegały na:
> zastosowaniu nazwy fantazyjnej bez podania nazwy opisowej, informującej konsumenta, że produkt zawiera pokrojone marynowane filety śledziowe bez skóry w aromatyzowanej zalewie olejowej z dodatkiem marynowanych warzyw,
> braku podania w wykazie składników użytego do marynowania śledzi i warzyw kwasu octowego wraz z funkcją technologiczną,
> niewłaściwym sposobie wyrażenia informacji o zastosowanym składniku (było: ""konserwowane benzoesanem sodu "zamiast "substancja konserwująca " benzoesan sodu),
> podaniu informacji o wartości odżywczej w niewłaściwej formie (było: "tłuszcz całkowity" zamiast "tłuszcz", "węglowodany przyswajalne" zamiast "węglowodany", "cukry ogółem" zamiast "cukry,
> użyciu nieprawidłowej formy wyrażenia informacji o terminie przydatności do spożycia, tj. zastosowano nacięcia na kalendarium umieszczonym na obrzeżach etykiety,
> zastosowaniu zbyt małej wielkości czcionki w oznakowaniu opakowań;
- zastosowaniu niepoprawnej formy wyrażenia informacji o składnikach użytych do wytworzenia marynaty rybnej (najpierw podano nazwę lub symbol dodatku do żywności a następnie nazwę kategorii do której dodatek należy,
- podaniu w oznakowaniu ryby mrożonej glazurowanej informacji niezgodnej ze stanem faktycznym, tj. podano: zamrożono dnia 11.06.2018 r., winno być: 09.05.2018 r.,
- podaniu w oznakowaniu ryby mrożonej glazurowanej informacji niezgodnej ze stanem faktycznym, tj. podano: kraj pochodzenia Norwegia, winno być: Islandia, podano: zamrożono dnia 22.06.2018 r., winno być: 20.06.2018 r.,
- podaniu w oznakowaniu ryby mrożonej glazurowanej informacji niezgodnej ze stanem faktycznym, tj. podano: zamrożono dnia 29.05.2018 r., winno być: 07.04.2018 r.

W jednym z podmiotów przeprowadzono wspólną kontrolę z OIRM. Kontrolą identyfikowalności surowca objęto ogółem 2 partie produktów rybnych mrożonych w ilości ogółem 7920,00 kg, w tym:
- Płaty śledziowe (Clupea harengus ), obszar połowu 27IIId, wielkość partii 1920 kg,
- Płaty śledziowe (Clupea harengus), obszar połowu FAO 27VIIg, wielkość partii 6.000 kg.
Producent posiadał dokumentację umożliwiającą pełną identyfikację towaru od przyjęcia surowca, na każdym etapie produkcji, aż do wyrobu gotowego.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu objętych kontrolą partii produktów rybnych mrożonych.

SANKCJE:

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wszczęto 5 postępowań administracyjnych w tym:
- 4 postępowania administracyjne w sprawie nakazu poddania zabiegowi zmiany oznakowania czterech partii produktów rybnych,
- 1 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Do podmiotów zalecenia pokontrolne zostaną wystosowane po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnych.


Wyniki kontroli I kwartał 2018 r.


Jakość handlowa przetworów zbożowych

Kontrolę przeprowadzono w 5 podmiotach gospodarczych.
Badaniem laboratoryjnym objęto 9 partii przetworów zbożowych o łącznej masie 65441,8 kg, w tym:
- 3 partie kasz w łącznej ilości 3 667,8 kg, w tym:
1 partię kaszy gryczanej w ilości 15 kg,
1 partię kaszy jaglanej w ilości 2 822,4 kg,
1 partia kaszy jęczmiennej w ilości 830,4 kg,
- 6 partii mąki pszennej w łącznej ilości 61 774 kg, w tym:
1 partię mąki pszennej białej orkiszowej typ 700 BIO.
Ze względu na badane cechy jakościowe objęte kontrolą partie przetworów zbożowych spełniały wymagania zadeklarowane przez producentów.
Sprawdzeniem prawidłowości oznakowania objęto 9 partii przetworów zbożowych o łącznej masie 65441,8 kg, w tym:
- 3 partii kasz w łącznej ilości 3 667,8 kg, w tym:
1 partię kaszy gryczanej w ilości 15 kg,
1 partię kaszy jaglanej w ilości 2 822,4 kg,
1 partia kaszy jęczmiennej w ilości 830,4 kg,
- 6 partii mąki pszennej w łącznej ilości 61 774 kg, w tym:
- 1 partię mąki pszennej białej orkiszowej typ 700 BIO.
W oznakowaniu 1 partii (11,1%) o masie 24 kg Mąki pszennej białej orkiszowej typ 700 BIO
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niepodaniu kraju pochodzenia, co mogło wprowadzić w błąd konsumenta, co do rzeczywistego pochodzenia mąki, ponieważ wskazany w oznakowaniu jako producent był wyłącznie paczkującym produkt pochodzący z Węgier.

Kontrolę zawartości netto towaru paczkowanego przeprowadzono w dwóch podmiotach obejmując kontrolą łącznie 2 partie przetworów zbożowych o masie 22 022,40 kg, w tym:
- 1 partię 19 200 kg mąki pszennej typ 500 preparowanej termicznie o deklarowanej masie netto 25 kg,
- 1 partię 2 822,4 kg kaszy jaglanej o deklarowanej masie netto 400 g.

Na podstawie wyników uzyskanych z kontroli ilości rzeczywistej uznano, że przedmiotowe partie przetworów zbożowych spełniają wymagania podane w ustawie o towarach paczkowanych.
Nie stwierdzono, aby producent oferował do sprzedaży produkty posiadające oznakowanie sugerujące, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi.
Nie stwierdzono oznakowania sugerującego, że produkty posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność.
Warunki oraz sposób składowania przetworów zbożowych i surowców były zgodne z wymaganiami wskazanymi na opakowaniach oraz określonymi w specyfikacjach. Zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej zgodnie z art. 9 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Stan techniczny pomieszczeń magazynowych był właściwy.
Surowce i wyroby gotowe przechowywano w sposób zabezpieczający przed zabrudzeniem, zdeformowaniem lub uszkodzeniem.
Pomieszczenia magazynowe wyposażone były w sprzęt kontrolno-pomiarowy (termometr, wilgotnościomierz). Według ręcznie prowadzonych zapisów temperatury i wilgotności, w pomieszczeniach magazynowych zachowane były właściwe temperatury i wilgotność.
Wyrobów przeterminowanych nie stwierdzono.
Wszystkie podmioty objęte kontrolą zgłosiły prowadzoną działalność gospodarczą Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Zatrudniony w jednym podmiocie rzeczoznawca wpisany był do rejestru rzeczoznawców PWIJHARS. Posiadał zaświadczenie wydane bezterminowo. Uprawniony był do pobierania próbek ziaren zbóż, nasion roślin strączkowych i ich przetworów oraz nasion roślin oleistych. Próbobiorca posiadał pieczątkę potwierdzającą, że jako rzeczoznawca widnieje w rejestrze WIJHARS. Od dnia uzyskania uprawnień próbobiorca nie wykonywał żadnych czynności, nie było spraw spornych.
Podmioty objęte kontrolą jakości handlowej przetworów zbożowych produkowały produkty wyłącznie na rynek krajowy.

SANKCJE:
Wszczęto 1 postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za zafałszowanie wprowadzanych do obrotu przetworów zbożowych z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Jakość handlowa mięsa i przetworów mięsnych

Kontrolę przeprowadzono w 9 podmiotach gospodarczych.
Kontrolą jakości handlowej w zakresie zgodności z deklaracją producenta objęto 19 partii mięsa i przetworów mięsnych w ilości 14 467,872 kg, w tym:
- 11 partii mięsa drobiowego w ilości 13 492 kg,
- 6 partii wędzonki wieprzowej w ilości 467,922 kg,
- 2 partie kiełbasy wieprzowej w ilości 507,95 kg.
Analizą fizykochemiczną objęto 8 partii przetworów mięsnych w ilości ogółem 975,17 kg. Wymagań jakości handlowej nie spełniała partia Szynki wieprzowej gotowanej wędzonej (14,3%) w ilości 47 kg, ze względu na obecność niezadeklarowanego w oznakowaniu kwasu sorbowego w ilości 16,3 +- 0,5 mg/kg.
Analizą zawartości wody w mięsie drobiowym objęto 9 partii mięsa drobiowego w ilości ogółem 12 967 kg. Wszystkie badane partie mięsa drobiowego spełniały wymagania w zakresie zawartości wody wchłoniętej dla deklarowanej metody schładzania.
Oceną organoleptyczną przeprowadzoną na miejscu u producenta objęto 19 partii mięsa i przetworów mięsnych w ilości 14 467,872 kg, w tym:
- 11 partii mięsa drobiowego w ilości 13 492 kg,
- 6 partii wędzonki wieprzowej w ilości 467,922 kg,
- 2 partie kiełbasy wieprzowej w ilości 507,95 kg.
Wyrobów o cechach dyskwalifikujących nie stwierdzono. Przetwory mięsne spełniały zadeklarowane w dokumentach zakładowych wymagania organoleptyczne. Mięso drobiowe spełniało wymagania zadeklarowanej klasy A.

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto 30 partie mięsa i przetworów mięsnych w ilości 15 477,472 kg, w tym:
- 11 partii mięsa drobiowego w ilości 13 492 kg,
- 15 partii wędzonki wieprzowej w ilości 1 390,522 kg,
- 3 partie kiełbasy wieprzowej w ilości 577,95 kg,
- 1 partię konserwy wieprzowej w ilości 17 kg.
Cztery partie (13,3%) przetworów mięsnych w ilości ogółem 187,0 kg nie spełniały wymagań w zakresie oznakowania, i tak:
- 1 partia 17 kg konserwy wieprzowej o nazwie Czarna (Salceson), wyprodukowana i wprowadzona do obrotu, w ramach rolniczego handlu detalicznego, nie spełniała wymagań w zakresie oznakowania, ze względu na:
- niepodanie, obok nazwy fantazyjnej "czarna", nazwy opisowej wyrobu, niezgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
- brak w nazwie produktu informacji dotyczącej pasteryzacji, jakiej został dany produkt poddany, niezgodnie z pkt. 1 część A załącznika VI rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
- brak w wykazie składników użytych do produkcji skórek wieprzowych, cebuli, soli spożywczej,niezgodnie z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
- brak procentowej zawartości mięsa - niezgodnie z art. 22 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
- niezachowanie kolejności malejącej składników podanych w składzie, niezgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011,
- poprzedzenie wykazu składników określeniem skład zamiast składniki - niezgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
- nieprawidłowy sposób podania terminu przydatności do spożycia, niezgodnie z pkt 2 załącznika X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
- niepodanie terminu przydatności do spożycia po otwarciu słoika, niezgodnie z art. 25 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
- brak oznaczenia ilości netto konserwy, niezgodnie z art. 9 ust. 1 lit e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
- podanie niepełnych danych identyfikacyjnych producenta (brak imienia przedsiębiorcy), niezgodnie z art. 9 ust. 1 lit. h) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
- 3 partie wędzonek w ilości 170,0 kg nie spełniały wymagań w zakresie oznakowania ze względu na podanie w nieprawidłowej kolejności składników w tabeli wartości odżywczej (było: tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone, węglowodany, cukry, białko, sól, błonnik; winno być: tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone, węglowodany, cukry, błonnik, białko, sól), co stanowi naruszenie art. 34 ust. 1 w związku z załącznikiem XV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011.
Pozostałe partie produktów objętych sprawdzeniem prawidłowości oznakowania zawierały wszystkie wymagane przepisami informacje. Dane podano zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przepisach prawa żywnościowego.

Kontrola prawidłowości przebiegu procesu technologicznego wykazała, że informacje podane w oznakowaniu dotyczące zastosowanych procesów technologicznych (parzenie, wędzenie) były zasadne i prawidłowe. Określeń "wiejski, domowy, babuni" nie stwierdzono.

Trzy objęte kontrolą podmioty stosowały zanurzeniową metodę schładzania mięsa drobiowego. Ubojnie prowadziły regularne kontrole wchłaniania wody przez mięso drobiowe zgodnie z załącznikiem IX rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008, raz na ośmiogodzinny okres roboczy. Wyniki kontroli badania zawartości wody przez rzeźnię były rejestrowane i przechowywane przez okres jednego roku, zgodnie z art. 20 ust. 2, pkt. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008. Podmioty nie badały wody dodanej w filetach z piersi kurczaka z zastosowaniem do jej wyliczenia współczynnika azotu związanego z analizowanym produktem (NF).
W żadnej kontrolowanej ubojni nie stwierdzono w obrocie mrożonych i głęboko mrożonych tusz i kawałków drobiu.
Podmioty objęte kontrolą zadeklarowały jakość handlową wprowadzanych do obrotu przetworów mięsnych na zgodność z:
- normą zakładową określającą cechy organoleptyczne i fizykochemiczne wyrobów,
- specyfikacją wyrobów określającą wyłącznie cechy organoleptyczne,
- specyfikacją techniczną produktu określającą cechy organoleptyczne i fizykochemiczne wyrobów,
- kartą charakterystyki produktu gotowego określającą cechy organoleptyczne i fizykochemiczne,
- etykietą.
Producenci posiadali dokumenty potwierdzające jakość stosowanych surowców i półproduktów.
Nie stwierdzono surowców przeterminowanych.
Białko zwierzęce wieprzowe występujące w składzie wyrobów mięsnych, było składnikiem składników złożonych stosowanych do ich produkcji.
Nie stwierdzono, aby producenci oferowali do sprzedaży produkty posiadające oznakowanie sugerujące, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi.
Nie stwierdzono oznakowania sugerującego, że produkty posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność.
Warunki i sposób składowania były zgodne z wymaganiami w tym zakresie, wskazanymi na opakowaniach. Zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej, zgodnie z art. 9 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Stan techniczny pomieszczeń magazynowych był właściwy. Magazyny były pomieszczeniami zamkniętymi, wyposażone w sprzęt kontrolno-pomiarowy. W magazynach prowadzono stały monitoring temperatury, zachowane były właściwe temperatury.
Okres przechowywania produktów nie przekraczał deklarowanej daty trwałości.

Objęte kontrolą podmioty dopełniły obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz były wpisane do znajdującej się w systemie ZSI bazy danych przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności.

Podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny produktami mięsnymi był wpisany do prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii rejestru podmiotów nadzorowanych działalności rolniczego handlu detalicznego produktami mięsnymi.
Podmioty objęte kontrolą nie zatrudniały rzeczoznawców.
Objęte kontrolą podmioty nie wprowadzały swoich wyrobów na rynek innych niż Polska krajów Unii Europejskiej.

SANKCJE:
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami polegającymi na wprowadzeniu do obrotu przetworów mięsnych nieodpowiadających jakości handlowej:
1) wszczęto 1 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu przetworów mięsnych o niewłaściwej jakości handlowej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

2) wszczęto 2 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu przetworów mięsnych zafałszowanych z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

3) przekazano 2 zalecenia pokontrolne, w których wezwano podmioty do usunięcia nieprawidłowości, poprzez dostosowanie oznakowania produktów mięsnych do obowiązujących przepisów jakości handlowej,

4) powiadomiono Powiatowego Lekarza Weterynarii o stwierdzonej w wyniku badań laboratoryjnych obecności kwasu sorbowego w wędzonce.Wyniki kontroli IV kwartał 2017 r.


Jakość handlowa przetworów rybnych

Kontrole przeprowadzono w 10 podmiotach gospodarczych.
Badaniem laboratoryjnym w zakresie zgodności z deklaracją producenta, objęto 23 partie o masie 28395,805 kg.
Wyroby spełniały zadeklarowane wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne.
Kontroli prawidłowości oznakowania poddano 23 partie o masie 28505,805 kg, w tym 6 partii (26%) reprezentujących łącznie masę 3625,77 kg było niewłaściwie oznakowanych.
Nieprawidłowości w oznakowaniu polegały na:
- podaniu w nazwie marynaty rybnej Koreczki miodowe z sosem miodowo-musztardowym informacji nieadekwatnej do rzeczywistego składu wyrobu, tj. podano z sosem miodowo-musztardowy, zamiast z sosem musztardowym o smaku miodowym,
- nieprawidłowym sposobie podania daty zamrożenia w oznakowaniu ryby mrożonej glazurowanej Nototenia falklandzka IQF, podano "Zamrożono 04/2017", zamiast "Zamrożone dnia 24/04/2017", - pominięciu w wykazie składników konserwy rybnej Makrela w sosie pomidorowym użytej maltodekstryny,
- użyciu w oznakowaniu konserw rybnych Makrela w sosie pomidorowym i Winter Szprot podwędzany w oleju nieczytelnej czcionki,
- umieszczeniu w oznakowaniu konserwy rybnej pn. "Losos s bylinkami" (Łosoś w sosie własnym z ziołami) zdjęcia kawałków fileta łososia z widocznymi segmentami mięśni (miomerami), pomimo użycia do produkcji konserwy ścinków łososia norweskiego (skrawki mięsa z widocznymi złogami tłuszczu, uzyskiwane przy obróbce fileta),
- umieszczeniu w wykazie składników konserwy rybnej pn. "Losos s bylinkami", składnika o nazwie "ko"eni"(w języku czeskim) i języku słowackim (pl. przyprawy),
- podaniu niespójnej informacji w oznakowaniu konserwy rybnej pn."Losos s bylinkami", dot. warunków przechowywania konserw, tj. informacja w języku czeskim: SKLADUJTE A UCHOVAVEJTE P" TEPLOT" +2 C a +28 C, informacja w języku słowackim: brak temperatury przechowywania, natomiast jest: SKLADUJTE V SUCHU, CHRA "TE PRED PRIAMYM SLNE "NYM "IARENIM A MRAZOM,
- niepodaniu w wykazie składników konserwy rybnej pn. "Filety ze śledzia w oleju roślinnym" szczegółowej nazwy użytego składnika, tj. ryby (podano: filety ze śledzia, winno być: filety ze śledzia atlantyckiego).
W dwóch podmiotach przeprowadzono wspólne kontrole z OIRM.

Kontrolą identyfikowalności surowca objęto ogółem 3 partie ryb mrożonych w ilości ogółem 75418,00 kg, w tym:
- Szprot mrożony - wielkość partii 49650 kg
- Śledź mrożony - wielkość partii 21000 kg
- Szprot tusza mrożona na olej "wielkość partii 4768 kg"
Producenci posiadali dokumentację umożliwiającą pełną identyfikację towaru od przyjęcia surowca, na każdym etapie produkcji, aż do wyrobu gotowego.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu objętych kontrolą partii produktów rybnych mrożonych.

Sankcje
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
Wszczęto 4 postępowania administracyjne w tym:
- 2 postępowania administracyjne w sprawie nakazu poddania zabiegowi zmiany oznakowania dwóch partii produktów rybnych,
- 2 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.
- wydano 2 zalecenia pokontrolne wzywające producentów do usunięcia nieprawidłowości, poprzez zmianę oznakowania,

Do pozostałych podmiotów zalecenia pokontrolne zostaną wystosowane po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnych.

Jakość handlowa przetworów mleka

Kontrole przeprowadzono w 4 podmiotach gospodarczych.
Badaniem laboratoryjnym w zakresie zgodności z deklaracją producenta, objęto 16 partii przetworów mlecznych reprezentujących ogółem 8533,32 kg.
Badane w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Gdyni parametry jakościowe (cechy organoleptyczne i fizykochemiczne) próbek były zgodne z deklaracją producentów.
Badania mikrobiologiczne deklarowanej w oznakowaniu mlecznych napojów fermentowanych (jogurt, kefir) mikroflory charakterystycznej były zgodne z informacją podaną na etykiecie. Tłuszczów obcych w serach dojrzewających, maśle i śmietanie nie wykryto.
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 16 partii przetworów mlecznych reprezentujących ogółem 8533,32 kg. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw

Kontrolę w zakresie jakości handlowej wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw przeprowadzono w 5 podmiotach.
Kontrolą w zakresie zgodności z wymaganiami szczegółowych norm handlowych objęto 14 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 27100,0 kg, podlegających wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw, w tym:
- 3 partie pochodzenia krajowego (21,4% ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 4576,0 kg (16,9% masy wszystkich skontrolowanych partii),
- 11 partii pochodzących z krajów UE i krajów trzecich (78,6% ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 22524,0 kg (78,6% masy wszystkich skontrolowanych partii).
W przypadku 1 partii o masie 720 kg owoców kiwi oznakowanych kl. II stwierdzono, że 100% owoców w partii posiadało masę poniżej masy minimalnej dla klasy II czyli poniżej 65 g.
Kontrolą w zakresie zgodności z wymaganiami ogólnej normy handlowej objęto 10 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 9885,0 kg, podlegających wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw, w tym:
- 9 partii pochodzenia krajowego (90,9% ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 9745,0 kg (98,6% masy wszystkich skontrolowanych partii),
- 1 partię pochodzącą z krajów trzecich (10,0% ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 140,0 kg (1,4% masy wszystkich skontrolowanych partii).
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie.

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto 24 partie świeżych owoców i warzyw, o łącznej masie 36985,00 kg, w tym:
- 12 partii pochodzenia krajowego (50,0 % ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 14321,0 kg (38,7% masy wszystkich skontrolowanych partii),
- 12 partii (50,0% ogółem skontrolowanych), o łącznej masie 22664 kg (61,3% masy wszystkich skontrolowanych partii) pochodzących z krajów UE i krajów trzecich.
Nieprawidłowości w zakresie znakowania stwierdzono w 1 podmiocie w stosunku do 1 partii pietruszki (4,2% ogółem skontrolowanych partii), o masie 300 kg (0,8% masy wszystkich skontrolowanych partii).
Nieprawidłowość polegała na braku oznakowania opakowań jednostkowych, co stanowi naruszenie przepisów pkt 4 części A załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.

Sankcje
W związku z niespełnieniem wymagań norm handlowych UE w zakresie jakości i oznakowania przez 2 partie owoców i warzyw podjęto następujące działania:
- wystawiono do wiadomości handlowca 2 protokoły niezgodności, zawierające opis niezgodności towaru i oraz określenie przeznaczenia towaru.
W przypadku partii pietruszki bez oznakowania, towar została doprowadzony do stanu zgodności poprzez uzupełnienie oznakowania.
W przypadku partii owoców kiwi niespełniającej wymagań minimalnej wielkości, towar wycofano ze sprzedaży i przeznaczono na cele inne niż do bezpośredniej konsumpcji, tj. na paszę.

Wymierzono 1 mandat karny na kwotę 400 zł za wykroczenia:
- z art. 40 ust. 4a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, tj. za oferowanie do sprzedaży owoców i warzyw niezgodnie z wymaganiami jakości handlowej,
- z art. 40 ust. 4b pkt 2 ustawy o organizacji rynku owoców i warzyw oraz rynku chmielu, tj. za niedopełnieniu obowiązku przekazania wojewódzkiemu inspektorowi informacji o wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, w terminie do końca pierwszego kwartału roku 2017.

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami wystosowano do jednego podmiotu zalecenia pokontrolne, w których zobowiązano handlowca do wprowadzenia zmian organizacyjnych i wdrożenia systemu kontroli jakości, zapobiegających wprowadzaniu do obrotu świeżych owoców i warzyw niespełniających wymagań w zakresie jakości handlowej i znakowania.

Prawidłowość znakowania i jakość handlowa owoców suszonych i orzechów

Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach wprowadzających do obrotu suszone owoce i orzechy.
Ocenie jakości handlowej owoców suszonych i orzechów poddano ogółem 5 partii o łącznej masie 1038,6 kg, z czego badaniom w zakresie oceny organoleptycznej poddano 3 partie (998 kg) natomiast badaniom w zakresie parametrów fizykochemicznych 3 partie (165,6 kg).
Laboratoryjne badania 5 partii produktów przeprowadzone w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Gdyni nie wykazały niewłaściwej jakości kontrolowanych owoców suszonych i orzechów, zarówno w oznaczeniach fizykochemicznych jak i w ocenie organoleptycznej.

Kontrolę prawidłowości znakowania oferowanych do sprzedaży partii owoców suszonych i orzechów w opakowaniach jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego przeprowadzono w stosunku do 5 partii w łącznej ilości 1038,6 kg.
Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono w odniesieniu do jednej partii rodzynek. Kontrola wykazała wady oznakowania polegające na: braku podania pełnych danych identyfikujących producenta, oznaczeniu kraju pochodzenia produktu w sposób niezrozumiały dla konsumenta, braku zamieszczenia daty minimalnej trwałości bezpośrednio po sformułowaniu "Najlepiej spożyć przed końcem...; oraz podaniu w niewłaściwej kolejności informacji o zawartości składników odżywczych w informacji o wartości odżywczej produktu.

Sankcje
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
- wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z tytułu wprowadzenia do obrotu niewłaściwie oznakowanej partii rodzynek,
- wystosowano zalecenia pokontrolne, w których zobowiązano producenta do usunięcia nieprawidłowości, poprzez wprowadzenie zmian w oznakowaniu zakwestionowanego wyrobu.

Jakość handlowa miodu

Z uwagi na brak zaewidencjonowanych w województwie pomorskim podmiotów wprowadzających do obrotu miód, kontroli podano jednego producenta prowadzącego działalność w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego.
Ocenie jakości handlowej poddano jedną partię miodu wyprodukowaną i sprzedawaną bezpośrednio z gospodarstwa. Badana w Specjalistycznym Laboratorium GIJHARS w Białymstoku partia miodu nie wykazała niewłaściwej jakości zarówno pod względem cech fizykochemicznych jak i w ocenie organoleptycznej. Uzyskane wyniki badań potwierdziły zgodność miodu w wymaganiami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu.
Opakowania jednostkowe miodu spełniały wymagania w zakresie znakowania określone w obowiązujących przepisach prawa.

Prawidłowość znakowania i jakość handlowa jaj konsumpcyjnych

Kontrolę przeprowadzono w 6 zakładach pakowania jaj wprowadzających do obrotu jaja świeże. Ocenie jakości handlowej poddano ogółem 18 partii w łącznej ilości 116744 sztuk, w tym 13 partii jaj wprowadzanych do obrotu w opakowaniach jednostkowych i 5 partii jaj bez opakowań jednostkowych.
Przeprowadzona ocena jakości handlowej jaj wykazała, że partie spełniały wymagania "klasy A"a poziom nieprawidłowości nie przekraczał dopuszczalnej tolerancji wynoszonej 5% dla jaj znajdujących się w zakładzie pakowania jaj przed wysyłką.
W żadnym z kontrolowanych zakładów nie stwierdzono obecności jaj klasy "A", które były myte lub czyszczone, zarówno przed jak i po klasyfikacji.
W ramach kontroli prawidłowości klasyfikacji wagowej, przeprowadzonej w 6 podmiotach, ocenie poddano 18 partii w łącznej ilości 116744 sztuk. Przeprowadzona kontrola prawidłowości klasyfikacji wagowej jaj nie wykazała nieprawidłowości.

Kontrolę prawidłowości znakowania jaj na skorupie na zgodność z paragrafem 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29, z późn. zm.) przeprowadzono w 6 kontrolowanych zakładach. Wszystkie oceniane partie jaj klasy A były oznakowane kodem producenta, składającym się z numeru oznaczającego system chowu kur nieśnych, kodu państwa członkowskiego oraz weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego producenta. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrolę prawidłowości oznakowania jaj w opakowaniach jednostkowych przeprowadzono w 4 podmiotach. Oceniono ogółem 13 partii w łącznej ilości 39384 jaj. Nieprawidłowości w oznakowaniu opakowań jednostkowych stwierdzono w stosunku do 6 partii jaj (46 %) w łącznej ilości 22140 sztuk. Wykazane nieprawidłowości w oznakowaniu polegały na: zamieszczeniu daty minimalnej trwałości w sposób nietrwały (w postaci metki) umożliwiający jej usunięcie bez pozostawienia śladów ingerencji; zastosowaniu znaku słowno-graficznego "PRODUKT POLSKI" niezgodnego ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu MRiRW; zamieszczeniu tabeli wartości odżywczej wewnątrz opakowania jednostkowego oraz na braku zamieszczenia w tabeli wartości odżywczej informacji o ilości witaminy D wyszczególnionej w nazwie produktu.

Kontrolę prawidłowości znakowania partii jaj w opakowaniach transportowych, składowanych w zakładach pakowania po klasyfikacji i przeznaczonych do sprzedaży lub pakowania, przeprowadzono na zgodność z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj. Szczegółową kontrolę w tym zakresie objęto 6 partii jaj (84749 sztuk) w opakowaniach transportowych, w 4 podmiotach. Oceniane partie posiadały wymagane ww. przepisem oznaczenia.

Sankcje
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami polegającymi na wprowadzeniu do obrotu jaj nieodpowiadających jakości handlowej:
- wszczęto 3 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z tytułu wprowadzenia do obrotu jaj niewłaściwie oznakowanych,
- wystosowano zalecenia pokontrolne, w których zobowiązano producentów do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.


Wyniki kontroli III kwartał 2017 r.


Kontrola w zakresie jakości handlowej mięsa i wyrobów mięsnych

Kontroli w zakresie jakości handlowej mięsa i wyrobów mięsnych poddano 11 podmiotów gospodarczych, tj.:
- 3 podmioty w zakresie jakości handlowej mięsa w elementach kulinarnych, mięsa mielonego i mięsa rozdrobnionego (innego niż mięso drobiowe);
- 1 podmiot w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych typu kebab;
- 6 podmiotów w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego.

Kontrola jakości handlowej mięsa w elementach kulinarnych, mięsa rozdrobnionego i mięsa mielonego (innego niż mięso drobiowe) w zakresie zgodności z deklaracją producenta

Badaniami laboratoryjnymi objęto 5 partii mięsa wieprzowego w ilości 9.040,77 kg, w tym:
- 2 partie mięsa w elementach kulinarnych w ilości 3.039,32 kg,
- 2 partie mięsa mielonego w ilości 5.881,45 kg,
- 1 partię mięsa rozdrobnionego w ilości 120,0 kg.
Wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że wymagań w zakresie deklaracji producenta nie spełniała 1 partia mięsa mielonego w ilości 3.169,45 kg, ze względu na zaniżoną zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych względem zawartości zadeklarowanej w informacji o wartości odżywczej.

Ocena organoleptyczna ww. partii mięsa wieprzowego przeprowadzona przez kontrolujących w zakładzie nie wykazała nieprawidłowości.

Kontrola jakości handlowej przetworów mięsnych typu kebab w zakresie zgodności z deklaracją producenta.
Badaniami laboratoryjnymi objęto 2 partie przetworów mięsnych typu kebab w ilości 662,75 kg wyprodukowanych z użyciem surowca drobiowego kurzego.
Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły jakość wyrobów zadeklarowaną przez producenta w specyfikacjach oraz oznakowaniu wyrobów gotowych.
Ocena organoleptyczna ww. partii przetworów mięsnych typu kebab przeprowadzona przez kontrolujących w zakładzie nie wykazała nieprawidłowości.

Kontrola jakości handlowej mięsa drobiowego w zakresie zgodności zawartości wody z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającym szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego i aktywności HADH.
Badaniami laboratoryjnymi w zakresie zawartości wody objęto 9 partii świeżego mięsa drobiowego w elementach w ilości 17.649,0 kg, w tym:
- 3 partie filetów z kurczaka w łącznej ilości 11.715,0 kg,
- 4 partie ćwiartek z kurczaka w łącznej ilości 4.659,0 kg,
- 1 partię nóg z kurczaka w ilości 105,0 kg,
- 1 partię podudzia z kurczaka w ilości 1.170,0 kg.
Wyniki analiz laboratoryjnych wykazały, że wymagań wynikających z przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 nie spełniały w 3 podmiotach łącznie 4 partie elementów mięsa drobiowego w ilości 4.942,0 kg, ze względu na zawyżoną zawartość wody.
Badaniami laboratoryjnymi w zakresie aktywności HADH (dehydrogenazy beta-hydroksyacylo-koenzymu A) objęto 2 partie filetów z kurczaka w ilości 8.925,0 kg. Badania nie wykazały, że mięso było uprzednio zamrożone.
Ocena organoleptyczna ww. partii przetworów mięsnych typu kebab przeprowadzona w zakładzie nie wykazała nieprawidłowości.

Oznakowanie mięsa i przetworów mięsnych produkowanych metodami konwencjonalnymi.
Kontroli prawidłowości oznakowania poddano łącznie 25 partii mięsa i wyrobów mięsnych w łącznej ilości 39.057,52 kg, tj.:
- 2 partie mięsa wieprzowego w elementach kulinarnych w ilości 3.039,32 kg,
- 2 partie mięsa wieprzowego mielonego w ilości 5.881,45 kg,
- 1 partię mięsa wieprzowego rozdrobnionego w ilości 120,0 kg,
- 2 partie przetworów mięsnych typu kebab w ilości 662,75 kg,
- 18 partii mięsa drobiowego w elementach kulinarnych w łącznej ilości 29.354,0 kg.
Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono w przypadku:
2 partii przetworów mięsnych typu kebab w ilości 662,75 kg, ze względu na:
- podanie nazwy "Kebab z fileta kurczaka" nieadekwatnej do rzeczywistego składu (nazwa sugeruje, że do produkcji użyto fileta z piersi kurczaka, podczas gdy faktycznie użytym surowcem mięsnym były kurczaki trybowane b/k),
- zamieszczenie w oznakowaniu informacji o posiadanym systemie HACCP,
- zamieszczenie w oznakowaniu informacji o treści "Zakład pod stałym nadzorem Inspektoratu Weterynaryjnego"",
- niepodanie w wykazie składników "włókna groszkowego", będącego składnikiem produktu mieszanki funkcjonalnej,
- podanie w wykazie składników "gorczyca" zamiast "mączka gorczycowa",
- podanie w wykazie składników "pszenica" zamiast "mąka pszenna",
- wskazanie nieprawidłowej nazwy producenta,
- brak podania informacji o ilości składnika mięsnego o treści: "100 g produktu wytworzono z 119 g mięsa drobiowego " w nazwie środka spożywczego, albo bezpośrednio przy niej lub w wykazie składników w powiązaniu z danym składnikiem lub kategorią składników;
2 partii elementów z mięsa drobiowego w ilości 9.045,0 kg, ze względu na:
- podanie niepełnej nazwy produktów (brak określenia: "świeży" w nazwie), - nieprawidłowe podanie określenia terminu przydatności do spożycia (podano: "termin przydatności" zamiast:"należy spożyć do").

Kontrole przeprowadzane przez ubojnie w zakresie zawartości wody w mięsie drobiowym.
W wyniku sprawdzenia prawidłowości przeprowadzania przez ubojnie drobiu kontroli w zakresie zawartości wody w mięsie drobiowym stwierdzono, że:
- 5 ubojni prowadziło wewnętrzną kontrolę w zakresie zawartości wody w mięsie drobiowym, natomiast 1 zakład nie dopełnił obowiązku wynikającego z przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008,
- 4 ubojnie drobiu stosowały metodę schładzania zanurzeniową, natomiast 1 zakład stosował metodę owiewowo-natryskową,
- w zakładach prowadzących kontrolę wewnętrzną zwartości wody w mięsie drobiowym stwierdzono, że ubojnie prowadzą kontrolę co najmniej raz na 8-godzinny okres roboczy, a wyniki kontroli badania zawartości wody były rejestrowane i przechowywane przez okres co najmniej 1 roku.

Kontrola warunków składowania.
Warunki oraz sposób składowania wyrobów gotowych i surowców były zgodne z wymaganiami w tym zakresie, wskazanymi na opakowaniu oraz zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej, zgodnie z art. 9 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Kontrola wymagań formalno-prawnych
Z wytypowanych do kontroli 11 podmiotów, jeden nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, czym naruszył art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

SANKCJE
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami polegającymi na wprowadzeniu do obrotu mięsa i przetworów mięsnych nieodpowiadających jakości handlowej:
- wszczęto 5 postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu przetworów mięsnych o niewłaściwej jakości handlowej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
- wszczęto 1 postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu przetworów mięsnych zafałszowanych z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
- przekazano 6 zaleceń pokontrolnych, w których wezwano przedsiębiorców do usunięcia nieprawidłowości, poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie standardów jakościowych produktów gotowych (4 podmioty), wprowadzenie kontroli zawartości wody wchłoniętej w ubojni drobiu (1 podmiot) oraz dostosowanie oznakowania do obowiązujących przepisów jakości handlowej (2 podmioty);
- nałożono 1 mandat karny w wysokości 500,00 zł za brak zgłoszenia działalności gospodarczej Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz za brak prowadzenia kontroli zawartości wody wchłoniętej w tuszkach drobiowych (1 podmiot).


Kontrola w zakresie jakości handlowej olejów roślinnych

Kontrolę w zakresie jakości handlowej olejów roślinnych przeprowadzono w 1 podmiocie gospodarczym. Badaniom laboratoryjnym poddano 1 partię oleju roślinnego z ostropestu plamistego, nierafinowanego, tłoczonego na zimno, w ilości 8,0 litrów.
W wyniku badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Gdyni stwierdzono, że wyrób w zakresie parametrów fizykochemicznych spełniał wymagania jakościowe zadeklarowane przez producenta w oznakowaniu opakowań jednostkowych.

Kontroli prawidłowości oznakowania poddano 1 partię oleju roślinnego z ostropestu plamistego w ilości 8,0 litrów.
Stwierdzono wadę oznakowania polegającą na:
- podaniu w tabeli wartości odżywczej informacji dotyczącej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6, omega-9 i popiołu.
Informacja o wartości odżywczej jest zamkniętą listą ograniczoną do wartości energetycznej oraz składników odżywczych wymienionych w art. 30 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 i nie można jej uzupełniać żadną dodatkową informacją żywieniową.

W związku ze stwierdzoną wadą oznakowania partii oleju roślinnego zostało wszczęte postępowanie administracyjne z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wydano zalecenia pokontrolne wzywające producenta do usunięcia wady w oznakowaniu opakowań jednostkowych.

Kontrola w zakresie jakości handlowej przypraw ziołowych

Kontrolę w zakresie jakości handlowej przypraw ziołowych przeprowadzono w 1 podmiocie gospodarczym.
Badaniami laboratoryjnymi (ocena organoleptyczna oraz badanie tożsamości) objęto 3 partie przypraw ziołowych jednoskładnikowych o łącznej masie 12,6 kg, tj.:
- Natka pietruszki suszona a ' 200 g kraj pochodzenia: Polska w ilości 4,0 kg,
- Majeranek suszony otarty a ' 120 g kraj pochodzenia: Egipt w ilości 3,6 kg,
- Bazylia suszona a ' 250 g kraj pochodzenia: Egipt w ilości 5,0 kg.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Kontroli prawidłowości oznakowania poddano 3 partie przypraw ziołowych jednoskładnikowych w ilości ogółem 12,6 kg, tj.:
- Natka pietruszki suszona a'200 g kraj pochodzenia: Polska w ilości 4,0 kg,
- Majeranek otarty a ' 120 g kraj pochodzenia: Egipt w ilości 3,6 kg,
- Bazylia suszona a ' 250 g kraj pochodzenia: Egipt w ilości 5,0 kg.
Nieprawidłowości nie stwierdzono. Partie przypraw objętych sprawdzeniem prawidłowości oznakowania zawierały wszystkie wymagane przepisami informacje. Dane podano zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przepisach prawa żywnościowego.

Sposób składowania przypraw był zgodny z wymaganiami wskazanymi na opakowaniu, oraz zapewniał zachowanie właściwej jakości handlowej, zgodnie z art. 9 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
W związku z brakiem stwierdzonych nieprawidłowości nie zastosowano sankcji w stosunku do kontrolowanego podmiotu.

Kontrola w zakresie jakości handlowej soków, nektarów i musów

Kontrolę w zakresie jakości handlowej soków, nektarów i musów przeprowadzono w 1 podmiocie.
Badaniem laboratoryjnym w Centralnym Laboratorium GIJHARS w Poznaniu objęto 3 partie soków owocowych w łącznej ilości 9000 l, w tym:
- 2 partie soków wyprodukowanych z zagęszczonego soku (jabłkowo-gruszkowy, jabłkowo-wiśniowy) w łącznej ilości 6000,0 l,
- 1 partię soku jabłkowo-truskawkowego tłoczonego w ilości 3000 l.
W wyniku badań stwierdzono, że 2 partie soków w łącznej ilości 6000 l nie spełniały wymagań deklarowanych przez producenta pod względem wyróżnika jakości "klarowność soku".
Kontrolą znakowania objęto 3 partie soków owocowych w łącznej ilości 9000 l, z których pobrane zostały próbki do badań laboratoryjnych. Kontrolowane wyroby gotowe spełniały wymagania w zakresie znakowania określone w obowiązujących przepisach prawa.

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku badań laboratoryjnych:
- wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niewłaściwą jakość wprowadzanych do obrotu soków z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
- wydano zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorcę do wprowadzenia zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie standardów jakościowych produktów gotowych, zgodnych z deklaracją.


Wyniki kontroli II kwartał 2017 r.


Jakość handlowa wyrobów ciastkarskich

Kontrolę w zakresie znakowania wyrobów ciastkarskich przeprowadzono w 7 podmiotach gospodarczych.
Sprawdzeniem prawidłowości oznakowania objęto 22 partie wyrobów ciastkarskich o łącznej masie 4069,15 kg, w tym:
13 partii ciastek kruchych o masie 705,95 kg, w tym:
- 5 partii bez opakowania o masie 114,05 kg,
- 8 partii opakowanych o masie 591,90 kg,
5 partii ciastek biszkoptowych o masie 3308,30 kg, w tym:
- 1 partia bez opakowania o masie 24 kg,
- 4 partie opakowanych o masie 3284,30 kg,
2 partie ciastek bezowych o masie 29,50 kg, w tym: - 1 partia bez opakowania o masie 10 kg,
- 1 partia opakowanych o masie 19,50 kg,
2 partie ciastek parzonych o masie 25,40 kg, w tym:
- 2 partie bez opakowania o masie 25,40 kg.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Jakość handlowa przetworów zbożowych

Kontrolę przeprowadzono w 5 podmiotach gospodarczych. Kontrolą objęto 10 partii przetworów zbożowych o łącznej masie 10928,20 kg, w tym:
8 partii kasz, w tym:
- 4 partie kaszy gryczanej o łącznej masie 5963,6 kg,
- 2 partie -kaszy jaglanej o łącznej masie 3579,6 kg,
- 1 partia kaszy jęczmiennej o masie 540 kg,
- 1 partia kaszy manny o masie 50 kg,
2 partie płatków zbożowych, w tym:
- 1 partia płatków owsianych o masie 480 kg,
- 1 partia płatków gryczanych o masie 315 kg.

W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że trzy partie (33,3 %) przetworów zbożowych objętych kontrolą, o łącznej masie 2165 kg
(19,81% masy kontrolowanych partii), wyprodukowane przez trzy podmioty, nie spełniały wymagań jakości handlowej, w tym:
- 1 partia 540 kg kaszy jęczmiennej wiejskiej średniej a’500 g ze względu na niewłaściwy stopień rozdrobnienia - przesiew przez sito o średnicy oczek 1,8 mm,
- 1 partia 75 kg kaszy gryczanej niepalonej bezglutenowej BIO ze względu na zawyżoną zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 10 % roztworze kwasu solnego,
- 1 partia 1550 kg kaszy gryczanej a'400 g ze względu na zawyżoną wilgotność.

Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono w przypadku 1 partii o masie 3417 kg kaszy gryczanej a''400 g polegającą na braku informacji o poddaniu wyrobu procesowi prażenia.

SANKCJE

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 2 decyzje administracyjne:
- z art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie zakazu wprowadzenia do obrotu partii 260 kg kaszy jęczmiennej wiejskiej średniej a'500 g,
- z art. 29 ust.1 pkt 2 w sprawie nakazu zmiany oznakowania partii 240 kg kaszy gryczanej a' 400 g.

Wszczęto 3 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niewłaściwą jakość wprowadzanych do obrotu przetworów zbożowych z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Wydano w stosunku do trzech producentów zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorców do wprowadzenia zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie standardów jakościowych produktów gotowych, zgodnych z deklaracją oraz do zmiany oznakowania.

Wymierzono kary grzywny w postaci mandatu karnego, w łącznej kwocie 400 złotych, w 2 podmiotach, za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia organowi Inspekcji prowadzonej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 12 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Kontrola zawartości netto towarów paczkowanych

Kontroli prawidłowości paczkowania poddano 3 partie wyrobów ciastkarskich o łącznej masie 1011,2 kg, w tym:
- 2 partie biszkoptowych o masie 819,2 kg,
- 1 partię kruchych o masie 192 kg.
Kontrola ilości rzeczywistej towaru paczkowanego, metodą referencyjną, potwierdziła ilość rzeczywistą towaru z ilością deklarowaną w oznakowaniu opakowań jednostkowych.

SANKCJE

Nałożono jeden mandat karny w wysokości 200 zł (brak zgłoszenia działalności gospodarczej do wojewódzkiego inspektora).


Wyniki kontroli I kwartał 2017 r.


Jakość handlowa napojów alkoholowych

Kontrole przeprowadzono w jednym podmiocie.
Badaniem laboratoryjnym, na zgodność z deklaracją w oznakowaniu, objęto 4 partie napojów alkoholowych reprezentujących ogółem 39.402 l, w tym jedna partia objęta kontrolą w ilości 9.156 l nie spełniała wymagań jakości handlowej, określonej w przepisach o jakości handlowej, ze względu na stwierdzoną w wyniku badań laboratoryjnych zaniżoną zawartość cukrów redukujących po inwersji.

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 4 partie napojów spirytusowych reprezentujących ogółem 39.402 l.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie informacji podanych w oznakowaniu kontrolowanych napojów spirytusowych.

SANKCJE

Wszczęto postępowanie administracyjne na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu partii likieru, która nie spełniała wymagań jakości handlowej ze względu na zaniżoną zawartość cukrów redukujących po inwersji, stwierdzoną w wyniku badań laboratoryjnych.

Jakość handlowa przetworów mięsnych

Kontrole przeprowadzono w 3 podmiotach gospodarczych.
Kontrolą jakości handlowej przetworów mięsnych, w zakresie zgodności z deklaracją producenta, objęto 10 partii kiełbas w ilości 1423 kg.

Badaniom laboratoryjnym poddano 10 partii przetworów mięsnych w ilości ogółem 1423 kg, w tym 5 partii wędlin (50%) w ilości 563 kg było niezgodnych z deklaracją producenta zawartą w oznakowaniu tych wędlin, ze względu na obecność surowca wołowego i kurzego niewykazanego w składzie surowcowym.

Ocenie organoleptycznej poddano 10 partii przetworów mięsnych w ilości ogółem 1423 kg. Wyrobów o cechach dyskwalifikujących nie stwierdzono. Wyroby spełniały zadeklarowane wymagania organoleptyczne.

Kontroli prawidłowości oznakowania poddano 10 partii kiełbas w ilości ogółem 1423 kg. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Jeden podmiot nie zgłosił działalności gospodarczej Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
- wszczęto 2 postępowania administracyjne z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu przetworów mięsnych zafałszowanych;
- przekazano 2 zalecenia pokontrolne, w których wezwano przedsiębiorców do usunięcia nieprawidłowości, poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie standardów jakościowych produktów gotowych oraz dostosowanie oznakowania do obowiązujących przepisów jakości handlowej;
- nałożono jeden mandat karny w wysokości 150 zł, za niezgłoszenie działalności gospodarczej Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych

Kontrole przeprowadzono w 5 podmiotach gospodarczych.
Badaniem laboratoryjnym objęto ogółem 10 partii wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie 247,24 kg,
w tym:
- ocenie organoleptycznej poddano 6 partii wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie 173,40 kg. Wszystkie badane próbki spełniały zadeklarowane wymagania organoleptyczne;

- badaniom fizykochemicznym poddano 10 partii wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie 247,24 kg, w tym 3 partie (30%) o masie 41,84 kg nie odpowiadały wymaganiom jakości handlowej, ze względu na obecność niedeklarowanych w oznakowaniu konserwantów, tj. kwasu sorbowego i sorbinianów.

Kontrolą znakowania objęto ogółem 10 partii wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie 247,24 kg, w tym 3 partie ( 30%) o łącznej masie 41,84 kg, posiadały wady oznakowania polegające na:
- podaniu niepełnych danych identyfikujących producenta, tj. zastosowano nazwę skróconą firmy;

- podaniu w niewłaściwej kolejności informacji o zawartości tłuszczu, węglowodanów i białka oraz braku wykazania zawartości kwasów tłuszczowych nasyconych oraz cukrów i soli w obowiązkowej informacji o wartości odżywczej (było: „białko, tłuszcz, węglowodany”, winno być: „tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone, węglowodany, cukry, białko, sól”);
- niepodaniu informacji o wartości energetycznej w kilodżulach (kJ).

SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
- wszczęto 1 postępowanie administracyjne z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu wyrobów zafałszowanych;
- do 1 podmiotu przekazano zalecenia pokontrolne wzywając przedsiębiorcę do zmiany oznakowania wyrobów oraz wprowadzenie zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie standardów jakościowych produktów gotowych, zgodnych
z deklaracją podaną oznakowaniu;
- przekazano jedną informację do Inspekcji Sanitarnej.

Prawidłowość znakowania pieczywa

Kontrole przeprowadzono w 8 podmiotach gospodarczych.
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 24 partie pieczywa reprezentujące ogółem 637,34 kg, w tym: 21 partii pieczywa wyprodukowanego konwencjonalnie w ilości 634,34 kg, oraz 3 partie pieczywa opakowanego ekologicznego w ilości 3 kg.

Nieprawidłowo oznakowane pieczywo wprowadziło do obrotu 5 zakładów piekarniczych z 8 objętych kontrolą.

Nieprawidłowości stwierdzone w oznakowaniu pieczywa konwencjonalnego opakowanego polegały na:

- podaniu nazwy chleba nieadekwatnej do jego rzeczywistego składu, tj. było: chleb jaglany z ziarnami chia, powinno być: chleb …..z kaszą jaglaną, było: chleb gryczany, powinno być: chleb…. z kaszą gryczaną,

- podaniu w oznakowaniu chleba razowego, rodzaju pieczywa nieadekwatnego do jego rzeczywistego składu, tj. było: pieczywo żytnie powinno być: pieczywo mieszane,

- podaniu w nazwie chleba, wyprodukowanego z dodatkiem substancji dodatkowych, tj. kwasu mlekowego, dwuoctanu sodu, oraz enzymu: hydrolaza, nierzetelnej informacji wprowadzającej w błąd konsumenta, co do charakteru środka spożywczego, tj. określenia "Dar Natury",

- podaniu nieprecyzyjnej informacji dotyczącej ilości składnika występującego w nazwie chleba, tj. było „ziarno słonecznika minimum 7%”, powinno być „ziarno słonecznika 7%”,

- nieprawidłowym wykazie składników, w tym:
a/ niezachowaniu kolejności malejącej składników,
b/ niepodkreśleniu składnika alergennego użytego i wymienionego w wykazie składników, tj. czarny sezam,
c/ niepodaniu w wykazie składników użytego w produkcji pieczywa glutenu pszennego,
d/ niepodaniu w wykazie składników dozwolonej substancji dodatkowej – kwasu askorbinowego (E 300) - „środka do przetwarzania mąki (polepszacz)”, będącej składnikiem standaryzowanej mąki pszennej typ 750 i 500 użytej do wypieku pieczywa,

- niepodaniu warunków przechowywania,

- niepodaniu wartości odżywczej,

- niepodaniu daty minimalnej trwałości,

- poprzedzeniu ilości nominalnej pieczywa określeniem waga,

- zaniżeniu wysokości cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej pieczywa,

- umieszczeniu w oznakowaniu chleba nieobowiązkowych wieloznacznych informacji, („Chleb od serca”, „Siła serca”, symbol serca), sugerujących, że chleb ten ma szczególne właściwości.

Nieprawidłowości stwierdzone w oznakowaniu pieczywa konwencjonalnego bez opakowania polegały na podaniu nazwy chleba nieadekwatnej do jego rzeczywistego składu, tj. było: chleb gryczany, powinno być: chleb mieszany z mąką gryczaną; było: chleb orkiszowy, powinno być: chleb mieszany z orkiszem.

Nieprawidłowości stwierdzone w oznakowaniu pieczywa ekologicznego opakowanego polegały na: zamieszczeniu w oznakowaniu pieczywa ekologicznego informacji prozdrowotnej o treści: „Produkty ekologiczne kluczem do zdrowia i długowieczności”, wprowadzającej konsumenta w błąd, poprzez sugerowanie leczniczych właściwości ekologicznego pieczywa.

Zafałszowanie, wprowadzające w błąd konsumenta, co do składu i nazwy pieczywa, posiadało 9 partii pieczywa (38%) reprezentujących
32,22 kg.
Czterech producentów nie zgłosiło działalności gospodarczej Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
- 4 producentom pieczywa, którzy nie wykonali obowiązku zgłoszenia organowi Inspekcji działalności gospodarczej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wymierzono kary grzywny łącznej w kwocie 1000 złotych;
- do 5 podmiotów przekazano zalecenia pokontrolne wzywając producentów do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu pieczywa wprowadzanego do obrotu.
- wszczęto 5 postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej, w tym:
a/ 4 postępowania za zafałszowanie z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
b/ 1 postępowanie za niewłaściwą jakość z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
- przekazano 2 informacje do Inspekcji Sanitarnej.


Wyniki kontroli IV kwartał 2016 r.


Kontrola w zakresie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych

Kontrolę przeprowadzono w 8 podmiotach gospodarczych.
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 18 partii artykułów spożywczych w ilości 16934,99 kg, w tym: 2 partie koncentratów spożywczych deserów w ilości 9100,94kg, 3 partie masła w ilości 673,6 kg, 13 partii wyrobów czekoladowych w ilościach 7160,45 kg.
W oznakowaniu opakowań jednostkowych 6 partii (46,2%) wyrobów czekoladowych w ilości 2223,65 kg stwierdzono nieprawidłowości polegające na:
- niepodkreśleniu, w oznakowaniu czekolad nadziewanych, alergenu (tłuszcz mleczny),
- w oznakowaniu dwóch czekolad nadziewanych, opis warunków przechowywania, które muszą być przestrzegane, aby produkt mógł być przechowywany przez określony okres, nie podano po dacie minimalnej trwałości wyrobów,
- w oznakowaniu dwóch partii czekolad nadziewanych i likworków informację, że wyrób „oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne”, nie podano w sposób wyraźnie oddzielony od wykazu składników,
- w oznakowaniu trzech partii czekolad mlecznych nie podano zawartości całkowitej suchej masy kakaowej przy użyciu określenia „masa kakaowa minimum …%,
- w oznakowaniu dwóch partii czekolad mlecznych podano w wykazie składników na pierwszym miejscu składnik kakao oraz jego procentową zawartość, podczas gdy zawartość całkowitej suchej masy kakaowej powinna być wyrażona jako „masa kakaowa minimum …%” poza wykazem składników, a w wykazie składników, jako piąty w kolejności, powinien być wymieniony składnik kakaowy pod prawidłową nazwą tj. miazga kakaowa,
- w oznakowaniu trzech partii czekolad mlecznych poprzedzono datę minimalnej trwałości (dziennej) nieodpowiednim zwrotem (było: „Termin ważności na opakowaniu”, powinno być „Najlepiej spożyć przed”,
- w oznakowaniu jednej partii czekolady mlecznej nie podano funkcji technologicznej lecytyny sojowej,
- w oznakowaniu trzech partii czekolad mlecznych nie podano warunków przechowywania.
Badaniem laboratoryjnym objęto ogółem 5 partii artykułów spożywczych w ilości 9774,54 kg, w tym:
- 2 partie koncentratów spożywczych deserów w ilości 9100,94 kg, badano w kierunku cech organoleptycznych, obecności zanieczyszczeń mechanicznych i organicznych oraz zawartości wody, na zgodność z wymaganiami określonymi w specyfikacji wyrobu gotowego.
- 3 partie masła w ilości 673,60 kg, badano w kierunku cech organoleptycznych określonych w specyfikacji produktu oraz w kierunku cech fizykochemicznych (zawartość tłuszczu, zawartość wody, zawartość suchej masy beztłuszczowej) i obecności tłuszczów obcych na zgodność z przepisami.
Ze względu na badane cechy jakościowe wszystkie próbki koncentratów deserów i masła spełniały zadeklarowane wymagania a ich jakość była zgodna z przepisami.
Spośród ośmiu kontrolowanych podmiotów dwa podmioty nie zgłosiły działalności i nie były zarejestrowane w bazie danych Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS.

SANKCJE

Wszczęto dwa postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej, w związku z wprowadzeniem do obrotu wyrobów cukierniczych, niespełniających wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w przepisach o jakości handlowej ze względu na wady oznakowania.
Do dwóch podmiotów przekazano zalecenia pokontrolne wzywając przedsiębiorców do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu wyrobów czekoladowych poprzez:
- podanie zawartości całkowitej suchej masy kakaowej przy użyciu określenia „masa kakaowa minimum …% ,
- usunięcie z pierwszego miejsca wykazu składników składnika kakao oraz jego procentowej ilości oraz umieszczenie w wykazie składników prawidłowej nazwy surowca kakaowego tj. miazga kakaowa, we właściwej kolejności zgodnie z wykazem składników podanym na opakowaniu w języku niemieckim,
- poprzedzenie daty minimalnej trwałości (dziennej) zwrotem „Najlepiej spożyć przed”,
- podanie funkcji technologicznej lecytyny sojowej – emulgator ,
- podanie warunków przechowywania ,
- wprowadzenie zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających prawidłowe oznakowanie w języku polskim produktów wprowadzanych do obrotu,
- podkreślenie alergenu (tłuszcz mleczny),
- podanie opisu warunków przechowywania po dacie minimalnej trwałości,
- umieszczenie informacji, że wyrób „oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne”, w sposób wyraźnie oddzielony od wykazu składników.

Za brak zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do PWIJHARS, nałożono mandat karny w wysokości 300 zł.

Kontrola w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych

Kontrolę jakości handlowej mrożonych przetworów rybnych przeprowadzono u 11 producentów.
W trakcie przeprowadzanych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości odnośnie warunków składowania i magazynowania mrożonych produktów rybnych, jak również nie wniesiono zastrzeżeń co do technologii ich produkcji.
Badaniami laboratoryjnymi objęto 30 partii produktów i przetworów rybnych o łącznej masie 22909,9 kg, w tym: 23 partie ryb mrożonych glazurowanych o łącznej masie 20330,09 kg, 6 partii paluszków rybnych o łącznej masie 2467,4 kg i jedną partię produktu rybnego typu mielonka o masie 112,5 kg.
W ramach przeprowadzonych badań w zakresie oceny organoleptycznej w stosunku do jednej partii stwierdzono nieprawidłowość wskazującą na nieprzydatność partii 38,4 kg paluszków do spożycia.
W ramach badań fizykochemicznych niezgodności z deklaracją producenta stwierdzono w 6 próbkach, reprezentujących 6 partii o łącznej masie 2184,4 kg, i tak:
- stwierdzono w stosunku do jednaj partii filetów rybnych mrożonych zawyżony poziom glazury wodnej w stosunku do deklaracji producenta (partia 401 kg , która została zakwalifikowana jako partia o niewłaściwej jakości handlowej),
- wykryto w próbkach 5 partii paluszków rybnych obecność mięsa ryby pozyskanego poprzez mechaniczne odkostnienie ryby, co nie zostało zadeklarowane przez producentów w wykazie składników (5 partii paluszków rybnych o łącznej masie 1783,4 kg, które zostały zakwalifikowane jako wyroby zafałszowane).
W 3 partiach (10%) produktów rybnych reprezentujących łącznie 7810 kg stwierdzono wady oznakowania, w tym:
- w partii 520 kg filetów rybnych głęboko mrożonych glazurowanych nie zamieszczono pełnej nazwy podmiotu pod którego firmą produkt jest wprowadzany do obrotu,
- w partii 7.230 kg tuszek rybnych głęboko mrożonych stwierdzono: - brak zamieszczenia informacji „produkt głęboko mrożony”,
- brak podania w nazwie produktu rodzaju oprawienia surowca rybnego, tj. nie podano wyrażenia - "bez głowy i płetwy ogonowej",
-w partii 60 kg paluszków rybnych stwierdzono: - brak zamieszczenia pełnego składu wyrobu, tj. nie wykazano użytej soli oraz dodatków do żywności: substancji zagęszczającej E412 i regulatora kwasowości E 450, przypisanie kurkumie funkcji technologicznej "barwnik", co spowodowało uznanie partii za zafałszowaną.

SANKCJE

Wobec jednego podmiotu wydano decyzję administracyjną na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych nakazującą producentowi, zniszczenie partii 68 szt. paluszków rybnych a' 400 g, ze względu na stwierdzoną, w wyniku badań laboratoryjnych cechę dyskwalifikującą produkt jako nadający się do spożycia przez ludzi.

Wobec 2 podmiotów gospodarczych wydano 3 decyzje administracyjne na podstawie art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie nakazu zmiany oznakowania:
- 2 partii paluszków rybnych wytworzonych przez jednego producenta o łącznej masie 1332,5 kg; poprzez zamieszczenie w wykazie składników wyrobu mięsa ryb oddzielonego mechanicznie;
- partii 391 kg mrożonego produktu rybnego, poprzez podanie rzeczywistej zawartości glazury.

Wszczęto 2 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z tytułu wprowadzenia do obrotu produktów rybnych niewłaściwie oznakowanych.

Wszczęto 2 postępowania administracyjne z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie nakazu zmiany oznakowania 2 zabezpieczonych partii paluszków rybnych, tj.: partii 60 kg wyrobu pn. Paluszki rybne panierowane mrożone a' 300 g i partii 202,5 kg wyrobu pn. Paluszki rybne panierowane mrożone a' 450 g.

Do czterech producentów przekazano zalecenia pokontrolne, w których wezwano do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu i wprowadzenia zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie deklarowanych standardów jakościowych produktów gotowych.

Na producenta który nie zgłosił Wojewódzkiemu Inspektorowi JHARS prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych nałożono karę grzywny w wysokości 300,00 zł.

Kontrola w zakresie jakości handlowej dżemów

Kontrolę przeprowadzono w 3 podmiotach.
Badaniem laboratoryjnym objęto 6 partii przetworów owocowych reprezentujących 2019,56 kg, w tym: 1 partię dżemu niskosłodzonego w ilości 198 kg, 2 partie konfitur w ilości 669,96 kg, 3 partie konfitur niskosłodzonych w ilości 1151,60 kg.
W zakresie badanych parametrów jakościowych (ocena organoleptyczna, zawartość ekstraktu, kwasowość ogólna, obecność konserwantów oraz zawartość owoców w dżemie) stwierdzono, że badane próbki dżemu i konfitur były zgodne z deklaracją producentów i przepisami. Surowce i dodatki stosowane do produkcji dżemów i konfitur objętych kontrolą jakości handlowej posiadały stosowne dokumenty potwierdzające ich jakość oraz spełniały wymagania określone w przepisach. Surowców i dodatków przeterminowanych nie stwierdzono. Producenci nie stosowali niedozwolonych dodatków do żywności.

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 8 partii przetworów owocowych w ilości 2417,06 kg w tym: 3 partie dżemów niskosłodzonych w ilości 595,5 kg, 2 partie konfitur w ilości 669,96 kg, 3 partie konfitur niskosłodzonych w ilości 1151,60 kg.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania opakowań jednostkowych objętych kontrolą dżemów i konfitur. W oznakowaniu produktów objętych kontrolą nie stwierdzono sformułowań odnoszących się do sposobu produkcji o treści: tradycyjny, babuni, domowy, naturalny. Obecne w oznakowaniu produktów informacje o treści „produkt pasteryzowany” i „bez konserwantów” były zasadne.

Wszystkie trzy kontrolowane podmioty dopełniły obowiązku zgłoszenia podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


Wyniki kontroli III kwartał 2016 r.


Prawidłowość znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych

Kontrole znakowania wybranych grup artykułów spożywczych przeprowadzono ogółem w 3 podmiotach, w tym:
- wyroby garmażeryjne w jednym podmiocie,
- przetwory pomidorowe w 2 podmiotach.

Wyroby garmażeryjne

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 5 partii wyrobów garmażeryjnych reprezentujących ogółem 1137,7 kg, w tym: 3 partie surówek w ilości 263,7 kg i 2 partie sałatek w ilości 880 kg.
W oznakowaniu opakowań jednostkowych 2 partii sałatek (40%) w ilości ogółem 880 kg, stwierdzono nieprawidłowości polegające na niepodaniu terminu przydatności do spożycia po otwarciu opakowania artykułów, co narusza wymagania określone w art. 25 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011.
Nieprawidłowości wskazujących na zafałszowanie nie stwierdzono.
Badaniem laboratoryjnym objęto ogółem 5 partii wyrobów garmażeryjnych reprezentujących ogółem 1137,7 kg, w tym:
- 3 partie surówek reprezentujące 263,7 kg, badano na zgodność z deklaracją w oznakowaniu w kierunku obecności substancji konserwujących oraz w kierunku cech organoleptycznych na zgodność z opisem wyrobu gotowego w zakresie wyglądu, barwy, konsystencji i struktury oraz smaku i zapachu;
- 2 partie sałatek reprezentujące 880 kg, badano na zgodność z deklaracją w oznakowaniu w kierunku oznaczenia procentowej zawartości składników (QUID) oraz w kierunku cech organoleptycznych na zgodność z opisem wyrobu gotowego w zakresie wyglądu, barwy, konsystencji i struktury oraz smaku i zapachu.
Ze względu na badane cechy jakościowe wszystkie próbki wyrobów garmażeryjnych spełniały zadeklarowane wymagania.

Przetwory pomidorowe

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto 3 partie ketchupów reprezentujących ogółem 1645 kg, w tym: partię Ketchup łagodny w ilości 40 kg, partię Ketchup popularny w ilości 120 kg, partię Ketchup pikantny w ilości 1485 kg.
Nieprawidłowości w oznakowaniu opakowań jednostkowych nie stwierdzono.

Badaniem laboratoryjnym objęto ogółem 3 partie ketchupów reprezentujących ogółem 1645 kg, w tym:
- 2 partie ketchupu reprezentujące 160 kg, badano w kierunku cech organoleptycznych na zgodność z opisem wyrobu gotowego określonym w zakresie barwy, konsystencji oraz smaku i zapachu oraz w kierunku cech fizykochemicznych (zawartość ekstraktu ogólnego i kwasowość ogólna) określonych w specyfikacji wyrobu,
- 1 partię ketchupu reprezentującą 1485 kg, badano w kierunku cech organoleptycznych na zgodność z opisem wyrobu gotowego określonym w zakresie barwy, konsystencji oraz smaku i zapachu.
Ze względu na badane cechy jakościowe wszystkie próbki przetworów pomidorowych spełniały zadeklarowane wymagania.

SANKCJE
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
A. Wszczęto wobec jednego producenta postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej, za wprowadzenie do obrotu dwóch partii sałatek nieodpowiadających jakości handlowej, z uwagi na wady oznakowania, na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

B. Do jednego podmiotu przekazano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia nieprawidłowości poprzez umieszczenie w oznakowaniu opakowań jednostkowych sałatek terminu przydatności do spożycia po otwarciu opakowania.

Jakość handlowa przetworów mlecznych

Kontrole przeprowadzono w 4 podmiotach gospodarczych.
Badaniem laboratoryjnym objęto 16 partii przetworów mlecznych reprezentujących ogółem 13477,30 kg, w tym:
- 2 partie sera podpuszczkowego dojrzewającego w ilości 1149 kg,
- 4 partie sera twarogowego w ilości 952,34 kg,
- 2 partie serków homogenizowanych w ilości 781 kg,
- 4 partie jogurtów w ilości 4315,50 kg,
- 2 partie kefiru w ilości 2513,6 kg,
- 1 partię maślanki w ilości 318,06 kg,
- 1 partię śmietany w ilości 3447,8 kg.
Jedna partia (6,25%) w ilości 45 kg (twaróg półtłusty krajanka) nie spełniała wymagań jakości handlowej, ze względu na zawyżoną zawartość tłuszczu. Badane w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Gdyni parametry jakościowe pozostałych próbek były zgodne z deklaracją producentów. Badania mikrobiologiczne deklarowanej w oznakowaniu mlecznych napojów fermentowanych (jogurt, kefir) mikroflory charakterystycznej były zgodne z informacją podaną na etykiecie. Tłuszczów obcych w serach dojrzewających i śmietanie nie wykryto.

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 16 partii przetworów mlecznych reprezentujących ogółem 13477,30 kg. Nieprawidłowości w zakresie znakowania nie stwierdzono.

Kontrolą prawidłowości paczkowania, z zastosowaniem metody referencyjnej objęto 2 partie przetworów mlecznych w ilości 114,88 kg. Kontrola potwierdziła zgodność ilości rzeczywistej produktów z masą netto deklarowaną przez producenta na opakowaniu.

Nie stwierdzono, aby producenci oferowali do sprzedaży produkty posiadające oznakowanie sugerujące, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi.
Nie stwierdzono oznakowania sugerującego, że produkty posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność.

SANKCJE
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
A. Wszczęto jedno postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niewłaściwą jakość partii twarogu, na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

B. Do jednego podmiotu przekazano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia nieprawidłowości poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie standardów jakościowych produktów gotowych zgodnych z wymaganiami określonymi w dokumentach zakładowych.

Kontrole w zakresie jakości handlowej piwa i napojów na bazie piwa

Kontrolę przeprowadzono w 3 browarach.

Badaniem laboratoryjnym objęto 6 partii piw reprezentujących ogółem 14610 l.
W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że cztery partie (66,6%) piw objętych kontrolą w ilości 7570 l (51,81%) wyprodukowane przez dwa podmioty nie spełniały wymagań jakości handlowej, w tym:
- partia 5500 l ze względu na zawyżoną zawartość alkoholu;
- partia 500 l ze względu na zaniżoną zawartość goryczy;
- partia 770 l ze względu na zawyżoną zawartość alkoholu, ekstraktu brzeczki podstawowej oraz goryczy;
- partia 800 l ze względu na zaniżoną zawartość alkoholu oraz ekstraktu brzeczki podstawowej.

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto 6 partii piw reprezentujących ogółem 14610 l.
Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku wszystkich partii piwa poddanych kontroli. Stwierdzone w oznakowaniu piw nieprawidłowości polegały na:
- braku podkreślenia obecnych w składzie alergenów (słodów pszenicznych i jęczmiennych) za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników (2 partie),
- poprzedzeniu daty minimalnej trwałości (dziennej) nieodpowiednim zwrotem „Należy spożyć przed” zamiast „Najlepiej spożyć przed” (2 partie),
- podaniu adresu zakładu produkcyjnego zamiast adresu siedziby producenta (2 partie),
- zastosowaniu niewłaściwego określenia poprzedzającego wykaz składników (było: „skład”, winno być: „składniki”) – 4 partie,
- podaniu daty minimalnej trwałości w niewłaściwej formie (było: rok, miesiąc, dzień, powinno być: dzień, miesiąc, rok) – 3 partie.

SANKCJE
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
A. Wydano 2 decyzje administracyjne z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie nakazu zmiany oznakowania 2 zabezpieczonych partii piw.

B. Wszczęto w stosunku do wszystkich kontrolowanych podmiotów postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niewłaściwą jakość wprowadzanego do obrotu piwa, na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

C. Wydano w stosunku do producentów zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorców do zmiany oznakowania oraz wprowadzenia zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie standardów jakościowych produktów gotowych, zgodnych z deklaracją podaną w oznakowaniu.

D. Wymierzono jednemu przedsiębiorcy karę grzywny w postaci mandatu karnego w kwocie 300 złotych, za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia organowi Inspekcji prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.Wyniki kontroli II kwartał 2016 r.


Prawidłowość znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych

Kontrole znakowania wybranych grup artykułów spożywczych przeprowadzono ogółem w 4 podmiotach, w tym:
- napojów bezalkoholowych w 2 podmiotach,
- octu w 1 podmiocie,
- soków warzywnych i warzywno-owocowych w 1 podmiocie.
Producenci wyrobów objętych kontrolą dysponowali dokumentami potwierdzającymi jakość stosowanych surowców i półproduktów (atesty jakościowe, specyfikacje, świadectwa jakości). Nie stwierdzono surowców i półproduktów przeterminowanych. Soki (cytrynowy i truskawkowy) użyte do produkcji napojów bezalkoholowych, wg przyjętych do kontroli atestów, spełniały wymagania określone przepisami prawa.
W oznakowaniu wyrobów objętych kontrolą nie stwierdzono określeń: „bez konserwantów”, „nie zawiera substancji dodatkowych” oraz informacji o posiadanym systemie HACCP. W przypadku produktów oznakowanych jako „gazowany” i „ pasteryzowany” nie stwierdzono nieprawidłowości w procesie produkcyjnym.
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto 8 partii napojów bezalkoholowych reprezentujących ogółem 178578 litrów, w tym:
- 2 partie napojów niegazowanych w ilości 29424 l,
- 6 partie napojów gazowanych w ilości 149154 l.
Nieprawidłowości stwierdzono w oznakowaniu 4 partii (50%) napojów bezalkoholowych w ilości ogółem 28674 l, polegające na podaniu informacji czcionką o wysokości 1 mm, mniejszej niż wysokość x, zdefiniowana w załączniku IV do Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 (co najmniej 1,2 mm).
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto 2 partie octu reprezentujących ogółem 20160 l, w tym:
- 1 partię octu spirytusowego w ilości 15840 l,
- 1 partię octu jabłkowego w ilości 4320 l.
Nieprawidłowości wskazujących na niewłaściwą jakość handlową octu nie stwierdzono.
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto 2 partie soków reprezentujących ogółem 15248 l, w tym:
- 1 partię soku warzywnego w ilości 8528 l,
- 1 partię soku warzywno-owocowego w ilości 6720 l.
Nieprawidłowości wskazujących na niewłaściwą jakość handlową soków nie stwierdzono.
Producenci kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych nie oferowali do sprzedaży wyrobów z oznakowaniem sugerującym nabywcy, że produkty te zostały uzyskane metodami ekologicznymi lub że posiadają one zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność.
Badaniem laboratoryjnym objęto 3 partie wybranych artykułów rolno-spożywczych w ilości ogółem 31518 l, w tym:
- 1 partię octu spirytusowego w ilości 15840 l,
- 1 partię octu jabłkowego w ilości 4320 l,
- 1 partię napoju gazowanego o smaku cytrynowym w ilości 11358 l.
Ze względu na badane cechy jakościowe próbki spełniały wymagania jakości handlowej, i tak:
- próbka napoju ze względu na badaną zawartość kwasów w przeliczeniu na kwas cytrynowy, zawartość ekstraktu, zawartość dwutlenku węgla, zawartość acesulfamu K, zawartość aspartamu, zawartość sacharyny, zawartość cyklaminianu, spełniała wymagania zadeklarowane w specyfikacji producenta oraz wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1333/2008; - próbki octu spirytusowego i octu jabłkowego ze względu na badaną moc spełniały wymagania zadeklarowane w oznakowaniu produktu.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w oznakowaniu napojów bezalkoholowych,
w jednym podmiocie:
- zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
oraz
- zostaną przekazane zalecenia pokontrolne wzywające producenta do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu, poprzez podanie informacji czcionką nie mniejsza niż 1,2 mm.

Jakość handlowa przetworów mięsnych

Kontrole w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych przeprowadzono w 10 podmiotach gospodarczych.
Kontrolą jakości handlowej objęto 35 partii przetworów mięsnych w ilości 2760,2 kg, w tym:
I. 28 partii kiełbas w ilości 2270,3 kg, w tym:
1) ze względu na pochodzenie surowca:
- 26 partii kiełbas z mięsa czerwonego w ilości 2127,5 kg,
- 1 partia kiełbasy z mięsa drobiowego w ilości 132 kg,
- 1 partia kiełbasy z surowców mieszanych w ilości 10,8 kg,
2) ze względu na stopień rozdrobnienia:
- 1 partia kiełbas homogenizowanych w ilości 20 kg,
- 3 partii kiełbas drobno rozdrobnionych w ilości 140,8 kg,
- 18 partii kiełbas średnio rozdrobnionych w ilości 1364,5 kg,
- 6 partii kiełbas grubo rozdrobnionych w ilości 745 kg,
II. 7 partii wędzonek w ilości 489,9 kg, w tym:
1) ze względu na pochodzenie surowca:
- 7 partii wędzonek z mięsa czerwonego w ilości 489,9 kg.
W wyniku badań laboratoryjnych, którym poddano ww. 35 partii przetworów mięsnych, stwierdzono, że 8 partii (23%) w ilości 402,5 kg było niezgodnych z deklaracją producenta, w tym:
- kiełbasa myśliwska wieprzowa średnio rozdrobniona nie spełniała wymagań ze względu na obecność, niezadeklarowanego w składzie surowcowym, surowca wołowego w ilości 3,6 %,
- kiełbasa śląska na grilla wieprzowa średnio rozdrobniona nie spełniała wymagań ze względu na obecność, niezadeklarowanego w składzie surowcowym, surowca kurzego,
- kiełbasa jałowcowa wieprzowa średnio rozdrobniona nie spełniała wymagań ze względu na obecność, niezadeklarowanego w składzie surowcowym, surowca kurzego w ilości 19,4 %,
- kiełbasa krakowska wieprzowa średnio rozdrobniona nie spełniała wymagań ze względu na obecność, nie zadeklarowanego w składzie surowcowym, surowca kurzego,
- kiełbasa żywiecka delikatesowa wieprzowa grubo rozdrobniona nie spełniała wymagań ze względu na obecność, niezadeklarowanego w składzie surowcowym, surowca kurzego,
- parówki kiełbasa homogenizowana wieprzowa nie spełniała wymagań ze względu na obecność, niezadeklarowanego w wykazie surowcowym, fosforu dodanego w ilości 0,050%
- kiełbasa zwyczajna wieprzowa średnio rozdrobniona nie spełniała wymagań ze względu na obecność, niezadeklarowanego w wykazie surowcowym, fosforu dodanego w ilości 0,108%,
- kiełbasa toruńska wieprzowa średnio rozdrobniona nie spełniała wymagań ze względu na obecność, niezadeklarowanego w wykazie surowcowym, fosforu dodanego w ilości 0,135±0,005% .

Ocenie organoleptycznej poddano 35 partii przetworów mięsnych objętych kontrolą jakości handlowej w ilości ogółem 2760,2 kg. Wyrobów o cechach dyskwalifikujących nie stwierdzono. Wyroby spełniały zadeklarowane wymagania organoleptyczne.
Kontrola prawidłowości oznakowania 35 partii przetworów mięsnych w ilości ogółem 2760,2 kg wykazała, że 3 partie (9%) o łącznej masie 47,2 kg posiadały wady oznakowania, polegające na podaniu niezgodnego ze stanem faktycznym wykazu składników, tj.:
- w wyrobie pn. Polędwica sopocka pominięto w wykazie składników wodę, glukozę (składnik mieszanki funkcjonalnej) oraz wykazano dozwoloną substancję dodatkową E452 zamiast E450,
- w wyrobach pn. Kiełbasa dębicka i Kiełbasa krakowska parzona nie wykazano wody.

Kontrola prawidłowości przebiegu procesu technologicznego potwierdziła, że informacje podane w oznakowaniu, dotyczące zastosowanych procesów technologicznych (parzenie, wędzenie) były zasadne i rzetelne.

Nie stwierdzono, aby producenci oferowali do sprzedaży produkty posiadające oznakowanie sugerujące, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi.
Nie stwierdzono oznakowania sugerującego, że produkty posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami polegającymi na wprowadzeniu do obrotu przetworów mięsnych nieodpowiadających jakości handlowej:

- wszczęto 3 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu przetworów mięsnych zafałszowanych z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

- przekazano 3 zalecenia pokontrolne, w których wezwano przedsiębiorców do usunięcia nieprawidłowości, poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie standardów jakościowych produktów gotowych oraz dostosowanie oznakowania do obowiązujących przepisów jakości handlowej.

Ponadto po otrzymaniu wyników analizy odwoławczej i podpisaniu protokołu kontroli zostanie wszczęte czwarte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu wędlin nieodpowiadających jakości handlowej oraz zostaną przekazane zalecenia pokontrolne wzywające producenta do zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie deklarowanych standardów jakościowych produktów gotowych.

Prawidłowość znakowania i jakość handlowa jaj konsumpcyjnych

Kontrolę przeprowadzono w 6 zakładach pakowania jaj wprowadzających do obrotu jaja świeże.
Ocenie jakości handlowej poddano ogółem 19 partii w łącznej ilości 120.894 sztuk, w tym 8 partii jaj wprowadzanych do obrotu w opakowaniach jednostkowych i 11 partii jaj bez opakowań jednostkowych.
Przeprowadzona ocena jakości handlowej jaj wykazała, że partie spełniały wymagania „klasy A” a poziom nieprawidłowości nie przekraczał dopuszczalnej tolerancji wynoszonej 5% dla jaj znajdujących się w zakładzie pakowania jaj przed wysyłką. W żadnym z kontrolowanych zakładów nie stwierdzono obecności jaj klasy „A”, które były myte lub czyszczone, zarówno przed jak i po klasyfikacji.
W ramach kontroli prawidłowości klasyfikacji wagowej, przeprowadzonej w 6 podmiotach, ocenie poddano 19 partii w łącznej ilości 120.894 sztuk. Przeprowadzona kontrola prawidłowości klasyfikacji wagowej jaj nie wykazała nieprawidłowości.
Kontrolę prawidłowości znakowania jaj na skorupie na zgodność z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29) przeprowadzono w 6 kontrolowanych zakładach. Wszystkie oceniane partie jaj klasy A były oznakowane kodem producenta, składającym się z numeru oznaczającego system chowu kur nieśnych, kodu państwa członkowskiego oraz weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego producenta. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrolę prawidłowości oznakowania oferowanych do sprzedaży partii jaj w opakowaniach jednostkowych przeprowadzono w 2 podmiotach. Oceniono ogółem 8 partii jaj w łącznej ilości 33.060 sztuk. W oznakowaniu kontrolowanych partii jaj nie stwierdzono nieprawidłowości
Kontrolę prawidłowości znakowania partii jaj w opakowaniach transportowych, składowanych w zakładach pakowania po klasyfikacji i przeznaczonych do sprzedaży lub pakowania, przeprowadzono na zgodność z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w . Oceniane partie posiadały wymagane ww. przepisem oznaczenia.


Wyniki kontroli I kwartał 2016 r.


Jakość handlowa mięsa drobiowego

Kontrolę w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego przeprowadzono w 6 podmiotach gospodarczych.
Kontroli jakości handlowej poddano ogółem 28 partii mięsa drobiowego świeżego o łącznej masie 36525 kg, w tym:
- 16 partii elementów z kurcząt o masie 15016 kg,
- 4 partie tuszek z kurcząt o masie 20202 kg,
- 8 partii podrobów z kurcząt o masie 1307 kg.
Przeprowadzone czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości w zakresie klasyfikacji mięsa drobiowego. Wygląd ogólny ocenianych produktów, stan termiczny, barwa mięsa, zapach, układ kości i mięśni był właściwy i odpowiadał deklarowanej klasie „A”.
W celu zbadania całkowitej zawartości wody wchłoniętej pobrano 9 próbek świeżego mięsa drobiowego reprezentujących partie w łącznej ilości 6027 kg, w tym:
- 4 próbki "filet z piersi kurczaka", reprezentujące partie o łącznej masie 1650 kg,
- 3 próbki "ćwiartka z kurczaka tylna", reprezentujące partie o łącznej masie 3450 kg,
- 2 próbki "noga z kurczaka", reprezentujące partie o łącznej masie 927 kg.
Analiza laboratoryjna pobranych do badań próbek mięsa drobiowego nie wykazała przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika masy wody W/ masy białka RP.
Spośród 9 kontrolowanych partii świeżego mięsa drobiowego, 2 partie mięsa o łącznej masie 900 kg poddano dodatkowo badaniom w kierunku aktywności dehydrogenazy beta-hydroksyacylo-koenzymu A (HADH). Przeprowadzone w tym kierunku oznaczenia wykazały, że badane partie nie były uprzednio zamrażane.
Kontroli oznakowania poddano 28 partii mięsa drobiowego świeżego o łącznej masie 36525 kg, w tym:
- 16 partii elementów z kurcząt o masie 15016 kg,
- 4 partie tuszek z kurcząt o masie 20202 kg,
- 8 partii podrobów z kurcząt o masie 1307 kg.
Przeprowadzone czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości w oznakowaniu wprowadzanych do obrotu przez kontrolowane podmioty tuszek z kurcząt, elementów mięsa drobiowego oraz podrobów drobiowych bez opakowań jednostkowych. Artykuły były oznakowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa.
W 4 kontrolowanych podmiotach stosowana metoda wychładzania tuszek drobiowych była zgodna z opisem dotyczącym metody zanurzeniowej zawartym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 543/2008. Natomiast w 2 ubojniach stosowano metodę kombinowaną, tj. zanurzeniowo-owiewową.
Jeden podmiot nie prowadził kontroli i rejestru wody wchłoniętej przez mięso drobiowe w trakcie jego schładzania, wymaganych przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008.
Jeden podmiot prowadzący ubój drobiu nie zgłosił działalności i nie był zarejestrowany w bazie danych Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS.

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami, zastosowano następujące sankcje:

I. Do jednego podmiotu przekazano zalecenia pokontrolne wzywając przedsiębiorcę do usunięcia nieprawidłowości, poprzez:
a. wprowadzenie kontroli wchłaniania wody, co najmniej raz na ośmiogodzinny okres roboczy,
b. zapewnienie rejestracji wyników kontroli wchłaniania wody i ich przechowywania przez okres minimum jednego roku.

II. Na jednego przedsiębiorcę nałożono dwa mandaty karne w łącznej wysokości 600 zł, w tym:
a. 300 zł za brak zgłoszenia działalności Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi JHARS,
b. 300 zł za brak prowadzenia w zakładzie kontroli wody wchłoniętej zgodnie przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008.

Jakość handlowa mięsa

Kontrolę w zakresie jakości handlowej mięsa przeprowadzono w 6 podmiotach gospodarczych.
Kontroli jakości handlowej poddano ogółem 10 partii mięsa świeżego o łącznej masie 16237,67 kg, w tym:
- mięso kulinarne w elementach wieprzowe - 8 partii o masie 5766,67 kg,
- mięso mielone - 2 partie o masie 10471 kg, z tego:
• mięso mielone wieprzowe - 1 partia o masie 10371 kg, • mięso mielone wieprzowo-wołowe - 1 partia o masie 100 kg.
Badaniem laboratoryjnym objęto 10 próbek mięsa reprezentujących ww. partie o łącznej masie 16237,67 kg.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że jedna próbka (10%) mięsa pn. „Chude mięso mielone z szynki wieprzowej” a’ 500g, reprezentująca partię 10371 kg, nie spełniała wymagań zawartych w oznakowaniu produktu oraz w Specyfikacji Produktu wieprzowina mięso mielone z szynki wieprzowej, ze względu na obecność DNA niedeklarowanego surowca wołowego.

W badanych próbkach mięsa nie wykryto obecności barwników, substancji konserwujących, stabilizujących i zwiększających wodochłonność mięsa.

Oceną organoleptyczną objęto 10 partii mięsa, z których pobrano próbki do badań laboratoryjnych, o łącznej masie 16237,67 kg. Wszystkie ocenione na miejscu próbki mięsa spełniały wymagania organoleptyczne zadeklarowane przez producenta. Cech dyskwalifikujących mięso nie stwierdzono.

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto 10 partii mięsa, z których pobrano próbki do badań laboratoryjnych o łącznej masie 16237,67 kg, w tym sprawdzeniem:
- oznakowania opakowań jednostkowych objęto:
• 2 partie mięsa mielonego o masie 10471 kg,
• 4 partie mięsa w elementach kulinarnych o masie 5368,52 kg,
- oznakowania mięsa nieopakowanego wprowadzanego do obrotu luzem objęto:
• 4 partie mięsa w elementach kulinarnych o masie 398,15 kg.

W zakresie znakowania mięsa nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami, zastosowano następujące sankcje:

1. Wszczęto jedno postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za zafałszowanie z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych .

2. Do jednego podmiotu przekazano zalecenie pokontrolne wzywające producenta do usunięcia nieprawidłowości, poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie standardów jakościowych produktów gotowych, zgodnych z deklaracją podaną w oznakowaniu oraz wymaganiami określonymi w Specyfikacji produktu wieprzowina - mięso mielone z szynki wieprzowej.

Prawidłowość znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych

Kontrole znakowania wybranych grup artykułów spożywczych przeprowadzono ogółem w 9 podmiotach, w tym: pieczywa w 8 podmiotach oraz wyrobów garmażeryjnych typu pizza i zapiekanka w 4 podmiotach.

Kontrolą prawidłowości znakowania pieczywa objęto ogółem 19 partii reprezentujących ogółem 1782,6 kg, w tym:
- 13 partii (68,0%) bez opakowania (luzem), w łącznej ilości 889,8 kg,
- 6 partii (32,0%) w opakowaniach jednostkowych, w łącznej ilości 892,8 kg.

Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 4 partii pieczywa (21,0 %) w ilości ogółem 567,0 kg (32,0 %), w tym:

- 1 partii (6,0%) bez opakowania (luzem) w ilości 36,0 kg,
- 3 partii (16,0%) pieczywa opakowanego w łącznej ilości 531,0 kg.

Stwierdzone w oznakowaniu nieprawidłowości polegały na:
- podaniu nazwy pieczywa „Chleb baltonowski”, „Chleb wiejski”, która nie informuje precyzyjnie konsumenta o rodzaju pieczywa, tzn. że jest to pieczywo mieszane lub pieczywo pszenno-żytnie,
- zastosowaniu nazwy „Chleb mieszany razowy” wprowadzającej w błąd konsumenta co do składu pieczywa, gdyż ilość użytej mąki żytniej razowej nie stanowiła ilości dominującej charakterystycznej dla tego rodzaju pieczywa (wg receptury: udział mąki żytniej razowej wynosił 17,7 %; podczas gdy udział mąk jasnych stanowił łącznie 45,5%, w tym mąki pszennej typ 750 - 38,5 % i mąki żytniej typ 720 – 7%) – dot. 1 partii „Chleb mieszany razowy”,
- użyciu w nazwie wyrobu „Chleb wiejski” określenia „wiejski” sugerującego prostą wiejską metodę produkcji dla pieczywa wytwarzanego przy użyciu polepszacza do pieczywa „Dynamil” zawierającego w składzie dodatki do żywności,
- braku podkreślenia obecnych w składzie wyrobu alergenów (mąki pszennej, mąki żytniej) za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników – dot. 2 partii („Chleb baltonowski”, „Chleb wiejski”) ,
- wymienieniu w wykazie składników jedynie nazwy fantazyjnej składnika złożonego tj. „Dynamil”, będącego w rzeczywistości polepszaczem do pieczywa pszenno-żytniego, bez podania składników w nim występujących, tj. stabilizator: węglan wapnia, emulgator: E472a, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, L-cysteina – dot. 2 partii („Chleb baltonowski”, „Chleb wiejski”),
- zastosowaniu niewłaściwego określenia poprzedzającego wykaz składników (było „skład”, winno być: „składniki”) – dot. 2 partii („Chleb baltonowski”, „Chleb wiejski”),
- braku podania daty minimalnej trwałości i numeru partii produkcyjnej w oznakowaniu produktów – dot. 2 partii („Chleb baltonowski”, „Chleb wiejski”),
- oznakowaniu wyrobu w sposób niezapewniający wyraźnej czytelności, tj. z użyciem znaków o rozmiarze czcionki poniżej 1,2 mm – dot. 2 partii („Chleb baltonowski”, „Chleb wiejski”),
- podaniu niepełnych danych identyfikacyjnych producenta (nie podano pełnych imion przedsiębiorców jedynie pierwsze litery) – dot. 2 partii („Chleb baltonowski”, „Chleb wiejski”).

Ponadto w ramach kontroli przeprowadzono badania mikrobiologiczne 8 próbek pieczywa (deklarowanych przez producentów jako wytworzone na naturalnym zakwasie) w kierunku obecności bakterii fermentacji mlekowej. W wyniku badań laboratoryjnych pieczywa, wytwarzanego przez 7 producentów, niezgodności z deklaracją producenta stwierdzono w jednej partii 216 kg pieczywa pn. „Chleb zwykły” a’ 600 g (badania laboratoryjne nie potwierdziły obecności w wyrobie bakterii kwasu mlekowego).

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 5 partii wyrobów garmażeryjnych typu pizza reprezentujących ogółem 1.198,86 kg, w tym:
- 2 partie mrożonych wyrobów kulinarnych typu pizza w opakowaniach jednostkowych, w ilości 1167,36 kg,
- 3 partie wyrobów garmażeryjnych typu pizza bez opakowania (luzem) w ilości 31,50 kg.
Nieprawidłowości w oznakowaniu nie stwierdzono.

Badaniom laboratoryjnym poddano 2 partie mrożonych wyrobów kulinarnych typu pizza o łącznej masie 1167,36 kg, w zakresie oznaczenie zawartości składników stałych (tzw. QUID) oraz oznaczenia tłuszczów obcych w serze zastosowanym do produkcji. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych nie stwierdzono niezgodności.

W związku z ustaleniami kontroli prawidłowości oznakowania oraz wynikami badań laboratoryjnych:

I. Wszczęto 3 postępowania administracyjne w stosunku do 3 producentów:
- w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niewłaściwą jakość wprowadzanego do obrotu pieczywa, z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
- w sprawie nałożenia kary pieniężnej za zafałszowanie wprowadzanego do obrotu pieczywa, z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

II. Wydano w stosunku 3 producentów zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorców do zmiany oznakowania lub wprowadzenia zmian w technologii produkcji pieczywa.

III. Wymierzono kary grzywny w postaci mandatów karnych w łącznej kwocie 1500 złotych, pięciu producentom pieczywa, za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia organowi Inspekcji prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.