Wydział Kontroli

Kierownik Wydziału Kontroli- Violetta Kowalska tel. (58) 660-55-34
v.kowalska@wijhars.gdansk.pl
Z-ca Kierownika Wydziału Kontroli- Andrzej Ickowski tel. (58) 660-55-46
a.ickowski@wijhars.gdansk.pl    Do zadań Wydziału należy w szczególności :

1. Przeprowadzanie kontroli planowych i pozaplanowych artykułów rolno-spożywczych, w tym wywożonych za granicę i przywożonych z zagranicy, w zakresie jakości handlowej oraz warunków składowania i transportu.

2. Dokonywanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

3. Kontrola artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestrowane, na podstawie odrębnych przepisów , chronione nazwy pochodzenia , chronione oznaczenia geograficzne albo nazwy specyficznego charakteru.

4. Kontrola nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

5. Czynności sprawdzające u producentów w rolnictwie ekologicznym w ramach nadzoru nad jednostkami certyfikującymi.

6. Kontrole prawidłowości klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP.

7. Kontrole prawidłowości przekazywania informacji rynkowych.

8. Wydawanie świadectw potwierdzających pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich, uprawniających do otrzymania refundacji wywozowych, specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny.

9. Prowadzenie postępowań administracyjnych.