Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej

Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku
PRACA URZĘDU W MAJOWY WEEKEND

Uprzejmie informuje się, że zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 7 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:

- 2 maja 2019 r. będzie dniem wolnym od pracy,

- w zamian Urząd będzie czynny w sobotę 11 maja 2019 r.


o IJHARS

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) jest centralną jednostką administracji rządowej, podległą ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

IJHARS, realizując w sposób profesjonalny i bezstronny ustawowe zadania, chroni interesy ekonomiczne konsumentów poprzez wykrywanie zafałszowań artykułów rolno-spożywczych, zapobieganie nieuczciwej konkurencji oraz promocję żywności wysokiej jakości.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych powstała na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
(Dz. U. z 2018 r., poz.2164, z późn. zm. ), w wyniku połączenia Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych oraz Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.

Szczegółowe zadania i kompetencje Inspekcji określa ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz inne akty prawne.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością nr 000317013/1 wg ISO 9001:2015           

Polityka Jakości IJHARS